Statsbudgetens månadsutfall
Januari 2006


Nr: 2006:01, 28 februari 2006

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2005:4]


Budgetsaldot för januari blev -17,4 mdkr, det vill säga ett underskott.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgifstaket blev 64,1 mdkr vilket är 6,7 mdkr lägre än prognosen. Den främsta orsaken till avvikelsen är att utgifter tidigarelades till december 2005 inom områdena jordbruk, kommunikation, försvar samt utbildning. Resterande avvikelse hänför sig i huvudsak till EU-avgiften som blev lägre än beräknat.

Januari månads utfall, mdkr

Utfall
jan

BP 05:4
jan

Avvikelse
jan

Ack. utfall
jan

BP 05:4
2006

SB inkl. TB

Utgifter

94,8

97,3

-2,5

94,8

777,6

784,4

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

64,1

70,8

-6,7

64,1

720,9

726,53)

  Statsskuldsräntor m.m.

4,1

4,2

-0,1

4,1

44,8

43,2

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

26,6

22,4

4,2

26,6

11,9

14,8

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Inkomster

77,4

74,7

2,7

77,4

747,6

745,5

Budgetsaldo

-17,4

-22,7

5,3

-17,4

-30,1

-39,0

BP 05:4 = ESV:s Budgetprognos 2005:4 (2005-12-09), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 1,3 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter blev i januari 94,8 mdkr, vilket är 2,5 mdkr lägre än prognostiserat. Det beror förutom ovanstående på att den kassamässiga korrigeringen blev högre än beräknat.Inkomsterna blev i januari 77,4 mdkr, vilket är 2,7 mdkr högre än i prognosen. Det beror främst på fysiska personers inkomstskatt samt socialavgifter och löneskatter som är hänförliga till löner i december 2005.Information lämnas av:
Dordi S. Rasmusson (utgifter), tel 08-690 43 34, e-post dordi.rasmusson@esv.se
Helene Diyabanza (inkomster), tel 08-690 43 54, e-post helene.diyabanza@esv.se
Svante Hellman (prognos), tel 08-690 43 15, e-post svante.hellman@esv.se
Ingemar Härneskog (avd.chef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2005:4) publicerades den 9 december 2005. Nästa budgetprognos (BP 2006:1) publiceras den 31 mars 2006.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]