Statsbudgetens månadsutfall
Juli 2005


Nr: 2005:06, 29 juli 2005

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2005, mnkr

Utfall

BP 05:2

Avvikelse

Ack. utfall

BP 05:2

SB inkl. TB

jul

jul

jul

jan-jul

2005

2005

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

781

781

0

4 603

7 711

7 772

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

644

862

- 218

5 900

11 601

11 403

3

Skatt, tull och exekution

756

822

-67

4 970

8 661

8 804

4

Rättsväsendet

2 506

2 469

37

15 732

27 576

27 472

5

Internationell samverkan

268

217

50

1 106

1 457

1 390

6

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

1 968

1 968

0

21 983

44 174

44 048

7

Internationellt bistånd

2 023

2 605

- 582

10 772

22 034

22 218

8

Invandrare och flyktingar

708

687

21

4 363

6 810

7 022

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3 236

3 284

-48

22 684

38 450

39 885

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

10 388

10 652

- 264

74 609

129 193

129 720

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

3 829

3 852

-23

27 097

46 331

46 413

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

4 554

4 680

- 126

31 892

55 381

56 357

13

Arbetsmarknad

5 414

5 742

- 328

40 555

68 107

69 463

14

Arbetsliv

71

73

-3

686

1 146

1 194

15

Studiestöd

1 564

1 562

2

11 937

19 865

20 796

16

Utbildning och universitetsforskning

2 819

2 824

-5

24 742

43 331

43 887

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

1 385

1 372

13

5 981

8 866

8 961

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

652

712

-60

5 101

8 895

9 176

19

Regional utveckling

139

201

-62

1 684

3 457

3 697

20

Allmän miljö- och naturvård

309

141

168

2 425

4 093

3 985

21

Energi

75

80

-5

860

1 566

1 397

22

Kommunikationer

1 600

1 600

0

16 211

31 347

31 478

23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

372

371

1

11 511

15 149

14 819

24

Näringsliv

258

218

40

1 973

4 505

3 911

25

Allmänna bidrag till kommuner

4 828

4 806

22

33 542

57 466

57 436

26

Statsskuldsräntor m.m.

117

1 050

- 933

14 873

35 165

38 770

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

1 812

1 793

19

15 525

26 222

26 802

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

0

Summa utgiftsområden

53 076

55 425

-2 349

413 314

728 557

738 276

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

52 959

54 375

-1 416

398 441

693 392

699 506

Kassamässig korrigering

- 667

-1 300

633

8 674

-1 891

-1 891

  varav överföring från
  AP-fonden

0

0

0

- 503

-1 891

-1 900

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-1 745

-3 230

1 485

13 646

24 299

14 621

Totala utgifter

50 664

50 895

- 230

435 633

750 965

751 006

Not:BP 05:2 = ESV:s Budgetprognos 2005:2 (2005-06-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]