Statsbudgetens månadsutfall
Juli 2005


Nr: 2005:06, 29 juli 2005

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2005:2]


Budgetsaldot för juli blev 10,9 mdkr, det vill säga ett överskott.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 53,0 mdkr, vilket är 1,4 mdkr lägre än prognosen. Det beror främst på att utgifterna för bistånd och arbetsmarknad blev lägre än beräknat.

Juli månads utfall, mdkr

Utfall
jul

BP 05:2
jul

Avvikelse
jul

Ack. utfall
jan-jul

BP 05:2
2005

SB inkl. TB

Utgifter

50,7

50,9

-0,2

435,6

751,0

751,0

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

53,0

54,4

-1,4

398,4

693,4

699,53)

  Statsskuldsräntor m.m.

0,1

1,0

-0,9

14,9

35,2

38,8

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-2,4

-4,5

2,1

22,3

22,4

12,7

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-0,5

-1,9

-1,9

Inkomster

61,6

62,7

-1,1

481,5

718,2

712,3

Budgetsaldo

10,9

11,8

-0,8

45,8

-32,7

-38,7

BP 05:2 = ESV:s Budgetprognos 2005:2 (2005-06-09), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr. 4) Budgetsaldot har minskat med 0,3 mdkr beroende på TB.


Statsbudgetens totala utgifter blev i juli 50,7 mdkr, vilket är 0,2 mdkr lägre än prognostiserat. Statsskuldsräntorna har blivit lägre än väntat medan Riksgäldskontorets nettoutlåning till myndigheterna har blivit högre än i prognosen.Inkomsterna blev i juli 61,6 mdkr, vilket är 1,1 mdkr lägre än i prognosen.Information lämnas av:
Christina Bergström (utgifter), tel 08-690 44 74, e-post christina.bergstrom@esv.se
Ann-Louise Wegar (inkomster), tel 08-690 44 42, e-post ann-louise.wegar@esv.se
Johan Sandberg (prognos), tel 08-690 44 17, e-post johan.sandberg@esv.se
Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2005:2) publicerades den 9 juni 2005. Nästa budgetprognos (BP 2005:3) publiceras den 1 september 2005.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]