200507

Statsbudgetens månadsutfall
Juli 2005


Nr: 2005:06, 29 juli 2005

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Kommentarer till större avvikelser

Budgetsaldo
Statens budgetsaldo för juli månad blev 10,9 miljarder kronor, det vill säga ett överskott. Överskottet är 0,8 miljarder kronor lägre än beräknat i ESV:s senaste prognos. Budgetsaldot överensstämmer med statens lånebehov men med omvänt tecken.

Utfallet jämförs med Budgetprognos 2005:2 som publicerades den 9 juni 2005. I prognosen har hänsyn tagits till utfallen för januari till och med april, varför den ackumulerade avvikelsen mot prognos utgörs av maj, juni och juli månads avvikelse.


Utgifter
Statsbudgetens utgifter för juli uppgick till 50,7 miljarder kronor vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Statsskuldsräntorna har blivit lägre än väntat medan Riksgäldskontorets nettoutlåning till myndigheterna har blivit högre än i prognosen.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 53,0 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror främst på att utgifterna för bistånd och arbetsmarknad blev lägre än beräknat.

Nedan följer en kort beskrivning av de största avvikelserna per utgiftsområde. Därefter kommenteras den kassamässiga korrigeringen och Riksgäldskontorets nettoutlåning.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Utfallet på utgiftsområdet blev 0,6 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Avvikelsen utgörs främst av anslaget Försök med trängselskatt i Stockholm och beror på svårigheter att månadsfördela prognosen.

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet
Utgifterna i juli uppgick till 2,0 miljarder kronor, vilket stämmer med prognosen. Årets totala utfall till och med juli uppgår till 22,0 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat. På anslaget för Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser fortsätter utgifterna att minska (-0,3 miljarder kronor i juli och ackumulerat -0,6 miljarder kronor) medan anslaget för Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling ökar (+0,2 miljarder kronor i juli och +0,4 miljarder kronor ackumulerat).

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Utfallet för utgiftsområdet uppgick i juli till 2,0 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Avvikelsen utgörs i huvudsak av anslaget Biståndsverksamhet där utfallet om 2,0 miljarder kronor är 0,6 miljarder kronor lägre än beräknat, vilket beror på månadsfördelningen.

Utgiftsområdets ackumulerade utfall uppgår till 10,8 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre än beräknat.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Utfallet för juli uppgick till 10,4 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Den ackumulerade avvikelsen mellan utfall och prognos för maj-juli är -0,7 miljarder kronor. I juli blev utfallet för anslaget Sjukpenning och rehabilitering 3,1 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Den ackumulerade avvikelsen för anslaget är -0,5 miljarder kronor. För anslaget Aktivitets- och sjukersättning uppgick utfallet i juli till 6,1 miljarder kronor.

Under den senaste månaden fick 237 149 personer sjukpenning och 552 300 personer sjuk/aktivitetsersättning.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Utfallet på utgiftsområdet blev 4,6 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelsen avser i huvudsak anslaget Föräldraförsäkring där utfallet blev 2,0 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat och anslaget Underhållsstöd där utfallet blev 0,2 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder högre än beräknat.

Det ackumulerade utfallet uppgick till 31,9 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Utfallet för utgiftsområdet blev i juli 5,4 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelsen beror främst på anslaget Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd som blev 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat under månaden men 0,2 miljarder kronor högre än beräknat ackumulerat från årets början.

Ackumulerat blev utfallet 40,6 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än prognostiserat.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Utgifterna i juli uppgick till 1,6 miljarder kronor, vilket stämmer med prognosen. Årets ackumulerade utgifter till och med juli uppgick till 16,2 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor lägre än prognosen. Utgifterna för anslaget Väghållning och statsbidrag blev högre än beräknat i juli (+0,2 miljarder kronor). Trots detta är anslagets totala utgifterna för året fortsatt lägre än prognosen (-0,4 miljarder kronor). Utgifterna för anslaget Banhållning och sektorsutgifter blev 0,1 miljarder kronor lägre än väntat i juli och sammanlagt för året 0,3 miljarder kronor lägre.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Utfallet på utgiftsområdet blev 0,1 miljarder kronor. Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden och utfallet på detta anslag blev 0,1 miljarder kronor vilket är 0,9 miljarder kronor lägre än prognosen. Ackumulerat blev utfallet på anslaget Räntor på statsskulden 14,9 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor lägre än beräknat.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen
Avgiften till EU uppgick till 1,8 miljarder kronor, vilket överensstämmer med prognosen. Hittills i år har 15,5 miljarder kronor utbetalats.

Kassamässig korrigering
Utfallet blev -0,7 miljarder kronor, vilket är 0,6 miljarder kronor högre än beräknat. Ränteperiodiseringen blev -1,2 miljarder kronor. I utfallet ingår, som prognostiserat, drygt 1,0 miljarder kronor avseende ersättning från EU för djurbidrag, (se RGK:s nettoutlåning). Ackumulerat uppgick utfallet för den kassamässiga korrigeringen till 8,7 miljarder kronor, vilket är 5,9 miljarder kronor högre än prognosen.

Riksgäldskontorets nettoutlåning
Utfallet blev -1,7 miljarder kronor, vilket är 1,5 miljarder kronor högre än beräknat. Av utfallet i juli utgörs 0,2 miljarder kronor av en ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). Därav avser, som prognostiserat, drygt -1,0 miljarder kronor ersättning från EU för djurbidrag m.m. utbetalade till jordbrukare i maj. Dessa inkomster inbetalas till Jordbruksverkets räntebelagda konto för EU-medel och redovisas även på inkomsttitel. Exklusive räntekontona är juli månads utfall för nettoutlåningen drygt 0,2 miljarder kronor högre än beräknat.

Det ackumulerade utfallet för Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 13,6 miljarder kronor, vilket är 1,2 miljarder kronor högre än beräknat.Inkomster
Inkomsterna uppgick till 61,6 miljarder kronor i juli, vilket är 1,1 miljarder lägre än prognostiserat. Det beror främst på att överskottet från AB Svenska Spel om 3,6 miljarder kronor redovisades i juni istället för som prognostiserat i juli samt att skatteinkomsterna blev 2,4 miljarder lägre än beräknat. Åt motsatt håll verkar inkomsterna avseende TeliaSoneras återköp av aktier från svenska staten om 4,7 miljarder kronor, vilka redovisades i juli istället för som prognostiserat i juni. De ackumulerade inkomsterna uppgår till 481,5 miljarder kronor, vilket är 6,4 miljarder kronor högre än prognostiserat.

Fysiska personers inkomstskatt, netto
Nettoinkomsten av fysiska personers inkomstskatt blev 2,4 miljarder kronor. Prognosen var -0,2 miljarder kronor, vilket gör en positiv avvikelse om 2,6 miljarder kronor. Den ackumulerade avvikelsen för maj-juli uppgår till 2,0 miljarder kronor. I juli redovisades den andra omgången av Skatteverkets granskning av inkomstdeklarationerna. Utfallet för debiterad slutlig skatt minus preliminär skatt blev 0,4 miljarder kronor i juli. Prognosen var -1,8 miljarder kronor, avvikelsen blev således 2,2 miljarder kronor.

Juridiska personers inkomstskatt, netto
Nettoinkomsterna av juridiska personers inkomstskatt blev 8,9 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än beräknat. Av denna avvikelse utgörs 0,3 miljarder kronor av Debiterad slutlig skatt minus preliminär skatt. Det beror på anstånd och omprövningar. För maj-juli blev utfallet sammanlagt 1,4 miljarder kronor högre än prognosen.

Energiskatt, netto
Utfallet på inkomsttiteln blev 5,6 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än beräknat. Avvikelsen utgörs i huvudsak av felaktig månadsfördelning av prognosen. Det ackumulerade utfallet uppgår till 44,5 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder högre än i prognosen.

Mervärdesskatt, netto
Nettoinkomsterna av mervärdesskatt blev 17,3 miljarder kronor, vilket är 1,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Det ackumulerade utfallet är 1,8 miljarder kronor högre än i prognosen. Debiterad mervärdesskatt att återfå blev -14,7 miljarder kronor, vilket är 0,9 miljarder kronor lägre än beräknat. Inbetalning av mervärdesskatt till Tullverket blev 0,3 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

Betalningsdifferenser, skattekonto
I denna inkomsthuvudgrupp redovisas bland annat skillnaden mellan inbetalningar på skattekontot och debiteringar enligt skattedeklarationerna, som avser mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt mm. För juli månad blev betalningsdifferensen -3,1 miljarder kronor. Prognosen var 2,3 miljarder kronor och utfallet blev således 5,4 miljarder kronor lägre än prognosen. Det ackumulerade utfallet för januari-maj uppgår till 54,8 miljarder kronor. Det består främst av kompletteringsbetalningar av skatt. I juni och juli blev utfallet cirka -3 miljarder kronor för respektive månad. Det är främst kvarstående skatt som ännu inte betalats in.

Inlevererat överskott från AB Svenska Spel
Svenska Spel levererade in sitt överskott om 3,6 miljarder kronor under juni. Denna inleverans var prognostiserad till juli. Utfallet för juli blev av denna anledning 0 miljoner kronor istället för som prognostiserat 3,6 miljoner kronor.

Inkomster av försåld egendom
Utfallet i juli blev 4,7 miljarder kronor och har redovisats på inkomsttiteln 3312, Inkomster av försåld egendom och avser TeliaSoneras återköp av aktier från svenska staten. TeliaSonera gjorde utbetalningen den 4 juli. I Budgetprognos BP 05:2 förutsattes att utbetalningen skulle ske i juni.


Det statliga utgiftstaket
Utgiftstaket för staten för 2005 är fastställt till 870 miljarder kronor. Årets taknivå är 1,4 procent högre än taket för 2004. Utgifterna under taket uppgick i juli till 67,2 miljarder kronor. Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., och Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av taket.


Ackumulerade utgifter och utgiftstak för staten år 2005, mdkr

 

SB inkl. TB

BP 05:2

Utfall
jan-jul

Utfall rullande 12 månader

Statsbudgetens totala utgifter

751,0

751,0

435,6

737,7

Utgifter på statsbudgeten som inte omfattas av utgiftstaket

51,5

57,6

37,2

50,8

   Statsskuldsräntor

38,8

35,2

14,9

37,7

   Myndigheters m.fl. in- och utlåning i RGK, netto1)

12,7

22,4

22,3

13,1

Utgifter på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket

699,52)

693,4

398,4

686,8

Ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten

170,6

171,9

98,7

171,2

Budgeteringsmarginal / prognos

-0,1

4,7

 

 

Utgiftstak för staten jämfört med prognos / utfall

870

865,3

497,1

 

1) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost.
2) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr.
De takbegränsade utgifterna i statsbudgeten och ålderspensionssystemet har fördelats enligt ESV:s första månadsfördelade prognos avseende 2005 (BP 2005:1).
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]