Statsbudgetens månadsutfall
Juni 2005


Nr: 2005:06, 29 juli 2005

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2005, mnkr

Utfall

BP 05:2

Avvikelse

Ack. utfall

BP 05:2

SB inkl. TB

jun

jun

jun

jan-jun

2005

2005

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

669

688

-19

3 821

7 711

7 772

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

1 087

1 063

25

5 256

11 601

11 403

3

Skatt, tull och exekution

948

881

67

4 215

8 661

8 804

4

Rättsväsendet

2 759

2 770

-11

13 238

27 576

27 472

5

Internationell samverkan

160

90

70

823

1 457

1 390

6

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

4 041

4 103

-62

20 015

44 174

44 048

7

Internationellt bistånd

1 141

1 447

- 306

8 756

22 034

22 218

8

Invandrare och flyktingar

655

555

100

3 654

6 810

7 022

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3 558

3 360

198

19 428

38 450

39 885

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

11 124

11 266

- 142

64 250

129 193

129 720

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

3 843

3 867

-24

23 267

46 331

46 413

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

4 503

4 639

- 136

27 338

55 381

56 357

13

Arbetsmarknad

5 966

5 853

113

35 141

68 107

69 463

14

Arbetsliv

135

107

28

615

1 146

1 194

15

Studiestöd

623

603

20

10 372

19 865

20 796

16

Utbildning och universitetsforskning

3 614

3 714

- 100

21 904

43 331

43 887

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

366

362

4

4 614

8 866

8 961

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

708

748

-40

4 452

8 895

9 176

19

Regional utveckling

269

364

-95

1 544

3 457

3 697

20

Allmän miljö- och naturvård

390

328

62

2 277

4 093

3 985

21

Energi

142

162

-20

785

1 566

1 397

22

Kommunikationer

4 137

3 962

175

15 088

31 347

31 478

23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

581

539

42

11 134

15 149

14 819

24

Näringsliv

350

545

- 195

1 715

4 505

3 911

25

Allmänna bidrag till kommuner

4 774

4 805

-32

28 714

57 466

57 436

26

Statsskuldsräntor m.m.

-1 124

151

-1 274

14 756

35 165

38 770

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

1 780

1 755

25

13 713

26 222

26 802

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

0

Summa utgiftsområden

57 200

58 726

-1 526

360 885

728 557

738 276

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

58 324

58 575

- 251

346 128

693 392

699 506

Kassamässig korrigering

-1 589

2 332

-3 921

8 753

-1 891

-1 891

  varav överföring från
  AP-fonden

0

0

0

- 503

-1 891

-1 900

Riksgäldskontorets nettoutlåning

4 994

-1 765

6 759

15 391

24 299

14 621

Totala utgifter

60 606

59 293

1 313

385 028

750 965

751 006

Not:BP 05:2 = ESV:s Budgetprognos 2005:2 (2005-06-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]