Statsbudgetens månadsutfall
Juni 2005


Nr: 2005:06, 29 juli 2005

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2005:2]


Budgetsaldot för juni blev 2,4 mdkr, det vill säga ett överskott.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 58,3 mdkr, vilket är 0,3 mdkr lägre än prognosen. Det beror på att utfallet blev något lägre än beräknat på flera utgiftsområden.

Juni månads utfall, mdkr

Utfall
jun

BP 05:2
jun

Avvikelse
jun

Ack. utfall
jan-jun

BP 05:2
2005

SB inkl. TB

Utgifter

60,6

59,3

1,3

385,0

751,0

751,0

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

58,3

58,6

-0,3

346,1

693,4

699,53)

  Statsskuldsräntor m.m.

-1,1

0,2

-1,3

14,8

35,2

38,8

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

3,4

0,6

2,8

24,1

22,4

12,7

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-0,5

-1,9

-1,9

Inkomster

63,0

59,2

3,9

420,0

718,2

712,3

Budgetsaldo

2,4

-0,1

2,5

34,9

-32,7

-38,7

BP 05:2 = ESV:s Budgetprognos 2005:2 (2005-06-09), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr. 4) Budgetsaldot har minskat med 0,3 mdkr beroende på TB.


Statsbudgetens totala utgifter blev i juni 60,6 mdkr, vilket är 1,3 mdkr högre än prognostiserat. Främst beror detta på att Riksgäldskontorets nettoutlåning blev högre än beräknat.Inkomsterna blev i juni 63,0 mdkr, vilket är 3,9 mdkr högre än i prognosen.Information lämnas av:
Helene Diyabanza (utgifter), tel 08-690 43 54, e-post helene.diyabanza@esv.se
Niklas Halén (inkomster), tel 08-690 44 67, e-post niklas.halen@esv.se
Niklas Halén (prognos), tel 08-690 44 67, e-post niklas.halen@esv.se
Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2005:2) publicerades den 9 juni 2005. Nästa budgetprognos (BP 2005:3) publiceras den 1 september 2005.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]