200506

Statsbudgetens månadsutfall
Juni 2005


Nr: 2005:06, 29 juli 2005

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Kommentarer till större avvikelser

Budgetsaldo
Statens budgetsaldo för juni månad blev 2,4 miljarder kronor, det vill säga ett överskott. Överskottet är 2,5 miljarder kronor högre än beräknat i ESV:s senaste prognos. Budgetsaldot överensstämmer med statens lånebehov men med omvänt tecken.

Utfallet jämförs med Budgetprognos 2005:2 som publicerades den 9 juni 2005. I prognosen har hänsyn tagits till utfallen för januari till och med april, varför den ackumulerade avvikelsen mot prognos endast utgörs av maj och juni månads avvikelse.


Utgifter
Statsbudgetens utgifter för juni uppgick till 60,6 miljarder kronor vilket är 1,3 miljarder kronor högre än prognostiserat. Det är framförallt Riksgäldskontorets nettoutlåning som blivit högre än beräknat. Ackumulerat blev statsbudgetens utgifter 385,0 miljarder kronor, vilket är 2,6 miljarder kronor högre än i prognosen.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 58,3 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Det beror på att utfallet blev något lägre än beräknat på flera utgiftsområden. Ackumulerat blev utfallet för dessa utgifter 0,9 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

Nedan följer en kort beskrivning av de största avvikelserna per utgiftsområde. Därefter kommenteras den kassamässiga korrigeringen och Riksgäldskontorets nettoutlåning.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Utfallet för utgiftsområdet uppgick till 1,1 miljarder kronor i juni, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Avvikelsen kan i sin helhet hänföras till anslaget Biståndsverksamhet m.m. vars utfall blev 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Det ackumulerade utfallet blev 8,8 miljarder kronor, vilket är marginellt lägre än beräknat.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Utfallet för utgiftsområdet blev 3,6 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än prognostiserat. Avvikelsen utgörs främst av anslaget Tandvårdsförmåner m.m. som blev 0,2 miljarder kronor högre än beräknat. Det ackumulerade utfallet uppgick till 19,4 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än i prognosen.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Utfallet i juni uppgick till 4,1 miljarder kronor och blev därmed 0,2 miljarder kronor högre än prognostiserat. I huvudsak beror detta på att utgifterna under Banverkets anslag för banhållning och sektorsuppgifter blivit högre än beräknat (0,5 miljarder kronor) liksom utgifterna för Vägverkets anslag administration (0,1 miljarder kronor) och anslaget Driftbidrag till icke statliga flygplatser (0,1 miljarder kronor), medan utgifterna för anslaget Väghållning och statsbidrag blev 0,6 miljarder kronor lägre än beräknat. Det ackumulerade utfallet för utgiftsområdet blev 15,1 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

Utgiftsområde 24 Näringsliv
Juniutfallet för utgiftsområdet blev 0,4 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. Den största avvikelsen kan hänföras till anslaget Rymdverksamhet som blev 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat. Det ackumulerade utfallet uppgick till 1,7 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Utfallet på utgiftsområdet blev -1,1 miljarder kronor. Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden och utfallet på detta anslag blev -1,1 miljarder kronor, vilket är 1,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Ackumulerat blev utfallet på anslaget Räntor på statsskulden 14,8 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre än beräknat.

Kassamässig korrigering
Utfallet blev -1,6 miljarder kronor vilket är 3,9 miljarder kronor lägre än beräknat. Ränteperiodiseringen blev 1,2 miljarder kronor vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Utfallet för inlösen av och räntebetalning för bostadsobligationer från AP-fonden blev 0 kronor. Ackumulerat uppgick utfallet för den kassamässiga korrigeringen till 8,8 miljarder kronor, vilket är 4,6 miljarder kronor högre än prognosen.

Riksgäldskontorets nettoutlåning
Utfallet blev 5,0 miljarder kronor, vilket är 6,8 miljarder kronor högre än beräknat. Av utfallet i juni utgörs 1,5 miljarder kronor av en ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). Exklusive räntekontona är juni månads utfall för nettoutlåningen 5,3 miljarder kronor högre än beräknat. Det ackumulerade utfallet för Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 15,4 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat.


Inkomster
Inkomsterna uppgick till 63,0 miljarder kronor i juni, vilket är 3,9 miljarder kronor högre än prognostiserat. Det beror främst på att fysiska personers inkomstskatt och inkomster av statens verksamhet blev högre än beräknat. Inkomsterna på inkomsttiteln Betalningsdifferenser, skattekonto, blev däremot lägre än beräknat. Ackumulerat blev inkomsterna 7,6 miljarder kronor högre än prognostiserat.

Fysiska personers inkomstskatt, netto
Nettoinkomsten av fysiska personers inkomstskatt blev -20,9 miljarder kronor. Prognosen var -26,7 miljarder kronor, vilket gör en avvikelse om 5,8 miljarder kronor. Avvikelsen beror främst på att slutskatten debiterades redan i maj månad för dem som får sitt slutskattebesked i juni. I prognosen förutsattes detta ske i juni. Den ackumulerade avvikelsen blev därmed bara -0,5 miljarder kronor.

Juridiska personers inkomstskatt, netto
Nettoinkomsterna av juridiska personers inkomstskatt blev -22,4 miljarder kronor. Prognosen var -23,7 miljarder kronor, vilket gör en avvikelse på 1,2 miljarder kronor. Ackumulerat blev avvikelsen 0,5 miljarder kronor.

Mervärdesskatt, netto
Nettoinkomsterna av mervärdesskatten blev 18,9 miljarder kronor, vilket är 1,5 miljarder kronor högre än beräknat. Ackumulerat är nettoinkomsterna av mervärdesskatten 2,9 miljarder kronor högre än prognostiserat.

Betalningsdifferenser, skattekonto
I denna inkomsthuvudgrupp redovisas bland annat skillnaden mellan inbetalningar på skattekontot och debiteringar enligt skattedeklarationerna, som avser mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt mm. För juni månad blev betalningsdifferensen -3,1 miljarder kronor. Prognosen var 1,8 miljarder kronor och utfallet blev således 4,8 miljarder kronor lägre. Den ackumulerade avvikelsen blev dock 5,1 miljarder kronor högre än prognostiserat.

Inlevererat överskott från AB Svenska Spel
Svenska Spel levererade in sitt överskott som uppgick till 3,6 miljarder kronor under juni. Denna inleverans var prognostiserad att komma först i juli. Utfallet för juni blev med anledning av detta 3,7 miljarder kronor högre än prognostiserat.


Det statliga utgiftstaket
Utgiftstaket för staten för 2005 är fastställt till 870 miljarder kronor. Årets taknivå är 1,4 procent högre än taket för 2004. Utgifterna under taket uppgick i juni till 72,5 miljarder kronor. Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., och Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten omfattas av taket.


Ackumulerade utgifter och utgiftstak för staten år 2005, mdkr

 

SB inkl. TB

BP 05:2

Utfall
jan-jun

Utfall rullande 12 månader

Statsbudgetens totala utgifter

751,0

751,0

385,0

744,7

Utgifter på statsbudgeten som inte omfattas av utgiftstaket

51,5

57,6

38,9

56,1

   Statsskuldsräntor

38,8

35,2

14,8

39,0

   Myndigheters m.fl. in- och utlåning i RGK, netto1)

12,7

22,4

24,1

17,1

Utgifter på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket

699,52)

693,4

346,1

688,7

Ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten

170,6

171,9

84,5

170,7

Budgeteringsmarginal / prognos

-0,1

4,7

 

 

Utgiftstak för staten jämfört med prognos / utfall

870

865,3

430,6

 

1) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost.
2) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr.
De takbegränsade utgifterna i statsbudgeten och ålderspensionssystemet har fördelats enligt ESV:s första månadsfördelade prognos avseende 2005 (BP 2005:1).
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]