Statsbudgetens månadsutfall
December 2005


Nr: 2005:12, 31 januari 2006

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2005, mnkr

Utfall

BP 05:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 05:4

SB inkl. TB

dec

dec

dec

jan-dec

2005

2005

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

688

712

-25

7 675

7 698

7 772

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

1 516

1 646

- 130

10 967

11 174

11 256

3

Skatt, tull och exekution

934

977

-43

8 593

8 630

8 806

4

Rättsväsendet

2 922

3 071

- 149

27 014

27 275

27 962

5

Internationell samverkan

48

126

-77

1 365

1 412

1 380

6

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

8 668

7 886

781

43 822

43 233

44 055

7

Internationellt bistånd

3 986

4 055

-68

22 265

21 988

22 218

8

Invandrare och flyktingar

551

596

-45

6 917

6 986

7 320

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3 358

3 675

- 317

38 484

38 849

39 934

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

11 060

10 895

164

127 065

126 965

129 812

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

3 783

3 807

-24

46 120

46 152

46 413

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

5 293

5 429

- 136

55 467

55 694

57 157

13

Arbetsmarknad

5 954

6 334

- 379

69 566

69 878

69 160

14

Arbetsliv

132

132

1

1 148

1 152

1 194

15

Studiestöd

1 183

1 131

52

19 779

19 760

20 848

16

Utbildning och universitetsforskning

4 184

3 746

438

43 619

43 342

44 013

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

606

527

80

8 989

8 964

9 070

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

849

960

- 111

8 740

8 907

9 176

19

Regional utveckling

658

638

20

3 285

3 367

3 697

20

Allmän miljö- och naturvård

875

459

415

4 218

3 957

3 985

21

Energi

194

207

-13

1 399

1 452

1 397

22

Kommunikationer

5 888

4 563

1 325

32 263

30 970

31 653

23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

2 609

674

1 935

17 379

15 495

14 819

24

Näringsliv

-3

523

- 527

3 776

4 389

3 902

25

Allmänna bidrag till kommuner

4 748

4 775

-27

57 325

57 360

57 436

26

Statsskuldsräntor m.m.

7 595

7 798

- 204

32 657

33 300

38 770

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

2 146

2 188

-42

25 635

25 650

26 802

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

0

Summa utgiftsområden

80 426

77 531

2 895

725 533

724 000

740 004

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

72 831

69 732

3 099

692 876

690 700

701 234

Kassamässig korrigering

-8 524

-5 686

-2 838

-2 490

-2 043

-1 891

  varav överföring från
  AP-fonden

0

0

0

-1 919

-2 043

-1 891

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-1 254

911

-2 165

10 084

13 460

14 621

Totala utgifter

70 648

72 755

-2 107

733 127

735 417

752 734

Not:BP 05:4 = ESV:s Budgetprognos 2005:4 (2005-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]