Statsbudgetens månadsutfall
December 2005


Nr: 2005:12, 31 januari 2006

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2005:4]


Budgetsaldot för december blev -18,6 mdkr, det vill säga ett underskott.

Det preliminära utfallet för 2005 visar ett underskridande av utgiftstaket med 5,1 mdkr (ej med i tabellen). Observera att utfallet för helåret endast är ett första preliminärt utfall, vilket kommer att förändras i samband med myndigheternas bokslut.

December månads utfall, mdkr

Utfall
dec

BP 05:4
dec

Avvikelse
dec

Ack. utfall
jan-dec

BP 05:4
2005

SB inkl. TB

Utgifter

70,6

72,8

-2,1

733,1

735,4

752,7

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

72,8

69,7

3,1

692,9

690,7

701,23)

  Statsskuldsräntor m.m.

7,6

7,8

-0,2

32,7

33,3

38,8

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-9,8

-4,8

-5,0

7,6

11,4

12,7

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-1,9

-2,0

-1,9

Inkomster

52,0

37,5

14,5

745,7

731,4

712,3

Budgetsaldo

-18,6

-35,2

16,6

12,6

-4,0

-40,4

BP 05:4 = ESV:s Budgetprognos 2005:4 (2005-12-09), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter blev i december 70,6 mdkr, vilket är 2,1 mdkr lägre än prognostiserat. . Främst beror detta på att Riksgälds-kontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringen blev lägre än prognostiserat.Inkomsterna blev i december 52,0 mdkr, vilket är 14,5 mdkr högre än i prognosen. Det beror främst på att skatterna på inkomst blev högre än beräknat.Information lämnas av:
Jonas Larsson (utgifter), tel 08-690 43 66, e-post jonas.larsson@esv.se
Niklas Halén (inkomster), tel 08-690 44 67, e-post niklas.halen@esv.se
Margareta Nöjd (prognos), tel 08-690 45 53, e-post margareta.nojd@esv.se
Ingemar Härneskog (avd.chef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2005:4) publicerades den 9 december 2005. Nästa budgetprognos (BP 2006:1) publiceras den 31 mars 2006.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av avdelningen Statsredovisning vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]