Statsbudgetens månadsutfall
November 2005


Nr: 2005:11, 21 december 2005

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2005:4]


Budgetsaldot för november blev 7,2 mdkr, det vill säga ett överskott.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 55,5 mdkr, vilket är 0,9 mdkr lägre än prognosen. Det är främst utgifterna för försvar, utbildning samt miljö- och naturvård som blivit lägre än beräknat.

November månads utfall, mdkr

Utfall
nov

BP 05:4
nov

Avvikelse
nov

Ack. utfall
jan-nov

BP 05:4
2005

SB inkl. TB

Utgifter

49,5

49,6

-0,1

662,5

735,4

752,7

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

55,5

56,4

-0,9

620,0

690,7

701,23)

  Statsskuldsräntor m.m.

-2,9

-2,4

-0,4

25,1

33,3

38,8

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-3,1

-4,3

1,2

17,4

11,4

12,7

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-1,9

-2,0

-1,9

Inkomster

56,7

56,8

-0,1

693,7

731,4

712,3

Budgetsaldo

7,2

7,2

0,0

31,2

-4,0

-40,4

BP 05:4 = ESV:s Budgetprognos 2005:4 (2005-12-09), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr. 4) Budgetunderskottet har ökat med 1,9 mdkr beroende på TB.


Statsbudgetens totala utgifter blev i november 49,5 mdkr, vilket är 0,1 mdkr lägre än prognostiserat. Det beror främst på att Riksgäldskontorets nettoutlåning blev lägre än beräknat.Inkomsterna blev i november 56,7 mdkr, vilket är 0,1 mdkr lägre än i prognosen.Information lämnas av:
Christina Bergström (utgifter), tel 08-690 44 74, e-post christina.bergstrom@esv.se
Ann-Sofie Andersson (inkomster), tel 08-690 44 27, e-post ann-sofie.andersson@esv.se
Margareta Nöjd (prognos), tel 08-690 45 53, e-post margareta.nojd@esv.se
Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2005:4) publicerades den 9 december 2005. Nästa budgetprognos (BP 2006:1) publiceras den 30 mars 2006.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]