Statsbudgetens månadsutfall
Oktober 2005


Nr: 2005:10, 30 november 2005

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2005:3]


Budgetsaldot för oktober blev -4,0 mdkr, det vill säga ett underskott.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 57,5 mdkr, vilket är 4,5 mdkr lägre än prognosen, varav den största avvikelsen avser utgifterna för utgiftsområde Försvar samt beredskap mot sårbarhet. Där har materielleveranser blivit försenade.

Oktober månads utfall, mdkr

Utfall
okt

BP 05:3
okt

Avvikelse
okt

Ack. utfall
jan-okt

BP 05:3
2005

SB inkl. TB

Utgifter

55,9

60,0

-4,1

613,0

749,3

752,6

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

57,5

62,0

-4,5

564,6

695,2

701,13)

  Statsskuldsräntor m.m.

2,2

0,8

1,3

27,9

34,9

38,8

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-3,8

-2,9

-0,9

20,5

19,2

12,7

    varav överföring från
    AP-fonden

-0,9

-0,8

0,0

-1,9

-1,9

-1,9

Inkomster

51,9

47,2

4,6

637,0

727,4

712,3

Budgetsaldo

-4,0

-12,8

8,7

24,0

-21,9

-40,3

BP 05:3 = ESV:s Budgetprognos 2005:3 (2005-09-01), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr. 4) Budgetunderskottet har ökat med 1,9 mdkr beroende på TB.


Statsbudgetens totala utgifter blev i oktober 55,9 mdkr, vilket är 4,1 mdkr lägre än prognostiserat. Det beror förutom på det lägre utfallet på utgiftsområde Försvar samt beredskap mot sårbarhet på att Riksgäldskontorets nettoutlåning blev lägre än beräknat.Inkomsterna blev i oktober 51,9 mdkr, vilket är 4,6 mdkr högre än i prognosen.Information lämnas av:
Ann-Louise Wegar (utgifter), tel 08-690 44 42, e-post ann-louise.wegar@esv.se
Helene Diyabanza (inkomster), tel 08-690 43 54, e-post helene.diyabanza@esv.se
Margareta Nöjd (prognos), tel 08-690 45 53, e-post margareta.nojd@esv.se
Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2005:3) publicerades den 1 september 2005. Nästa budgetprognos (BP 2005:4) publiceras den 9 december 2005.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]