Statsbudgetens månadsutfall
Januari 2005


Nr: 2005:01, 28 februari 2005

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2005, mnkr

Utfall

BP 04:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 04:4

SB inkl. TB

jan

jan

jan

jan

2005

2005

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

795

781

13

795

7 798

7 840

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

723

706

17

723

11 414

11 432

3

Skatt, tull och exekution

659

806

- 147

659

8 760

8 804

4

Rättsväsendet

2 134

2 401

- 267

2 134

27 474

27 297

5

Internationell samverkan

375

404

-29

375

1 280

1 240

6

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

4 272

5 005

- 733

4 272

46 628

44 147

7

Internationellt bistånd

1 257

2 255

- 998

1 257

21 480

22 418

8

Invandrare och flyktingar

875

739

136

875

6 987

6 933

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3 447

3 515

-68

3 447

39 060

39 818

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

10 581

10 856

- 275

10 581

130 519

129 691

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

3 905

3 917

-12

3 905

46 397

46 413

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

4 502

4 521

-19

4 502

56 382

56 357

13

Arbetsmarknad

5 646

5 531

115

5 646

67 480

69 313

14

Arbetsliv

74

105

-31

74

1 194

1 194

15

Studiestöd

2 978

2 987

-9

2 978

20 196

20 996

16

Utbildning och universitetsforskning

3 870

3 297

573

3 870

43 761

43 868

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

1 843

1 963

- 120

1 843

8 954

8 957

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

711

790

-79

711

9 038

9 139

19

Regional utveckling

244

193

51

244

3 499

3 497

20

Allmän miljö- och naturvård

447

598

- 150

447

4 282

3 995

21

Energi

90

101

-11

90

1 771

1 396

22

Kommunikationer

3 350

1 657

1 693

3 350

32 381

31 666

23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

7 082

6 802

280

7 082

16 952

14 656

24

Näringsliv

249

630

- 382

249

3 882

3 891

25

Allmänna bidrag till kommuner

4 947

4 812

135

4 947

57 653

57 469

26

Statsskuldsräntor m.m.

4 328

4 484

- 156

4 328

37 785

38 770

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

5 374

2 686

2 689

5 374

26 911

26 802

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

0

Summa utgiftsområden

74 759

72 543

2 216

74 759

739 919

737 998

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

70 431

68 058

2 372

70 431

702 134

699 228

Kassamässig korrigering

-4 950

-1 433

-3 517

-4 950

-1 891

-1 891

  varav överföring från
  AP-fonden

- 128

- 133

5

- 128

-1 891

-1 891

Riksgäldskontorets nettoutlåning

25 383

25 371

12

25 383

12 845

14 621

Totala utgifter

95 193

96 481

-1 288

95 193

750 873

750 728

Not:BP 04:4 = ESV:s Budgetprognos 2004:4 (2004-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]