Statsbudgetens månadsutfall
Januari 2005


Nr: 2005:01, 28 februari 2005

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2004:4]


Budgetsaldot för januari blev -23,6 mdkr, det vill säga ett underskott.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 2,4 mdkr högre än prognosen. Det är främst avgiften till den Europeiska gemenskapen och utgifterna för kommunikationer som blivit högre än väntat.


Januari månads utfall, mdkr

Utfall
jan

BP 04:4
jan

Avvikelse
jan

Ack. utfall
jan

BP 04:4
2005

SB inkl. TB

Utgifter

95,2

96,5

-1,3

95,2

750,9

750,7

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

70,4

68,1

2,4

70,4

702,1

699,23)

  Statsskuldsräntor m.m.

4,3

4,5

-0,2

4,3

37,8

38,8

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

20,4

23,9

-3,5

20,4

11,0

12,7

    varav överföring från
    AP-fonden

-0,1

-0,1

0,0

-0,1

-1,9

-1,9

Inkomster

71,6

70,1

1,4

71,6

712,7

712,3

Budgetsaldo

-23,6

-26,3

2,7

-23,6

-38,2

-38,4

BP 04:4 = ESV:s Budgetprognos 2004:4 (2004-12-09), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter blev i januari 95,2 mdkr, vilket är 1,3 mdkr lägre än prognostiserat. Främst beror detta på att den kassamässiga korrigeringen blev lägre än beräknat.Inkomsterna blev i januari 71,6 mdkr, vilket är 1,4 mdkr högre än prognostiserat.Information lämnas av:
Jonas Larsson (utgifter), tel 08-690 43 66, e-post jonas.larsson@esv.se
Christina Bergström (inkomster), tel 08-690 44 74, e-post christina.bergstrom@esv.se
Svante Hellman (prognos), tel 08-690 43 15, e-post svante.hellman@esv.se
Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2004:4) publicerades den 9 december 2004.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]