Statsbudgetens månadsutfall
September 2004


Nr: 2004:9 29 oktober 2004

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2004:3]


Budgetsaldot för september blev -7,6 mdkr, det vill säga ett underskott.

De takbegränsade utgifterna blev 2,2 mdkr lägre än prognosen. Det är främst utgifterna för utbildning och universitetsforskning som blev lägre än beräknat, på grund av att en stor bidragsutbetalning har senarelagts till oktober.


September månads utfall, mdkr

Utfall
sep

BP 04:3
sep

Avvikelse
sep

Ack. utfall
jan-sep

BP 04:3
2004

SB inkl. TB

Utgifter

61,9

64,8

-2,9

562,5

754,2

765,0

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

57,7

59,9

-2,2

506,7

693,6

701,13)

  Statsskuldsräntor m.m.

4,3

3,4

0,9

39,3

48,8

47,7

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

0,0

1,6

-1,6

16,5

11,8

16,2

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-3,8

-4,0

-3,9

Inkomster

54,2

54,7

-0,5

539,0

695,4

712,4

Budgetsaldo

-7,6

-10,1

2,5

-23,5

-58,8

-52,6

BP 04:3 = ESV:s Budgetprognos 2004:3 (2004-08-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter blev i september 61,9 mdkr, vilket är 2,9 mdkr lägre än prognostiserat.Inkomsterna blev i september 54,2 mdkr, vilket är 0,5 mdkr lägre än prognostiserat.Information lämnas av:
Malin Lewin (utgifter), tel 08-690 44 35, e-post malin.lewin@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12, e-post jorgen.hansson@esv.se
Kristina Olsson, tel 08-690 45 19, e-post kristina.olsson@esv.se
Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2004:3) publicerades den 31 augusti 2004.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]