Statsbudgetens månadsutfall
Augusti 2004


Nr: 2004:8 30 september 2004

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2004:3]


Budgetsaldot för augusti blev -15,7 mdkr, det vill säga ett underskott.

De takbegränsade utgifterna blev 1,7 mdkr lägre än prognosen. Det är främst utgifterna för försvar, kommunikationer och bistånd som blev lägre än beräknat.


Augusti månads utfall, mdkr

Utfall
aug

BP 04:3
aug

Avvikelse
aug

Ack. utfall
jan-aug

BP 04:3
2004

SB inkl. TB

Utgifter

55,5

55,6

-0,1

500,6

754,2

759,2

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

49,5

51,2

-1,7

449,1

693,6

695,33)

  Statsskuldsräntor m.m.

5,2

4,8

0,4

35,1

48,8

47,7

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

0,8

-0,4

1,2

16,5

11,8

16,2

    varav överföring från
    AP-fonden

-0,1

-0,1

0,0

-3,8

-4,0

-3,9

Inkomster

39,8

43,7

-4,0

484,8

695,4

712,4

Budgetsaldo

-15,7

-11,8

-3,8

-15,9

-58,8

-46,8

BP 04:3 = ESV:s Budgetprognos 2004:3 (2004-08-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter blev i augusti 55,5 mdkr, vilket är 0,1 mdkr lägre än prognostiserat.Inkomsterna blev i augusti 39,8 mdkr, vilket är 4,0 mdkr lägre än prognostiserat.Information lämnas av:
Margareta Söderhult (utgifter), tel 08-690 44 60, e-post margareta.soderhult@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12, e-post jorgen.hansson@esv.se
Josefin Ask-Ankner, tel 08-690 44 11, e-post josefin.ask-ankner@esv.se
Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2004:3) publicerades den 31 augusti 2004.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]