Statsbudgetens månadsutfall
Juli 2004


Nr: 2004:7 31 augusti 2004

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2004:3]


Budgetsaldot för juli blev -0,3 miljarder kronor, det vill säga ett underskott.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 67,8 miljarder kronor. Utfallet jämförs med Budgetprognos 2004:3 som publiceras samtidigt som detta utfall och som beaktat utfall t.o.m juli vilket innebär att avvikelsen blir 0.


Juli månads utfall, mdkr

Utfall
jul

BP 04:3
jul

Avvikelse
jul

Ack. utfall
jan-jul

BP 04:3
2004

SB inkl. TB

Utgifter

57,7

57,7

0,0

445,3

754,2

759,2

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

54,2

54,2

0,0

399,7

693,6

695,33)

  Statsskuldsräntor m.m.

1,4

1,4

0,0

29,9

48,8

47,7

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

2,2

2,2

0,0

15,7

11,8

16,2

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-3,8

-4,0

-3,9

Inkomster

57,4

57,4

0,0

445,0

695,4

712,4

Budgetsaldo

-0,3

-0,3

0,0

-0,3

-58,8

-46,7

BP 04:3 = ESV:s Budgetprognos 2004:3 (2004-08-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter blev i juli 57,7 miljarder kronor.Inkomsterna blev i juli 57,4 miljarder kronor.Information lämnas av:
Niklas Halén (utgifter), tel 08-690 44 67, e-post niklas.halen@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12, e-post jorgen.hansson@esv.se
Anders Wirhed (prognoser), tel 08-690 43 02, e-post anders.wirhed@esv.se
Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2004:3) publicerades den 31 augusti 2004.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]