Statsbudgetens månadsutfall
Juni 2004


Nr: 2004:6 30 juli 2004

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2004:2]


Budgetsaldot för juni blev som beräknat 3 miljarder kronor, det vill säga ett överskott.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 0,8 miljarder kronor högre än prognosen. Till en del beror detta på att utgifterna för hälsovård och utbildning blev högre än beräknat.


Juni månads utfall, mdkr

Utfall
jun

BP 04:2
jun

Avvikelse
jun

Ack. utfall
jan-jun

BP 04:2
2004

SB inkl. TB

Utgifter

53,0

57,6

-4,6

387,0

756,2

766,8

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

60,1

59,4

0,8

346,1

694,7

702,93)

  Statsskuldsräntor m.m.

-0,7

-0,4

-0,3

28,5

48,7

47,7

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-6,5

-1,4

-5,1

12,4

12,8

16,2

    varav överföring från
    AP-fonden

-3,5

-3,5

0,0

-3,8

-4,0

-3,9

Inkomster

56,0

60,6

-4,7

387,6

693,1

712,4

Budgetsaldo

3,0

3,1

-0,1

0,7

-63,1

-54,3

BP 04:2 = ESV:s Budgetprognos 2004:2 (2004-06-08), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter blev i juni 53 miljarder kronor, vilket är 4,6 miljarder kronor lägre än prognostiserat.Inkomsterna blev i juni 56 miljarder kronor, vilket är 4,7 miljarder kronor lägre än beräknat.Information lämnas av:
Anna-Karin Dahlén (utgifter), tel 08-690 43 47, e-post anna-karin.dahlen@esv.se
Håkan Jönsson (inkomster), tel 08-690 43 87, e-post hakan.jonsson@esv.se
Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2004:2) publicerades den 8 juni 2004. Nästa budgetprognos (BP 2004:3) publiceras den 31 augusti 2004.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]