200406

Statsbudgetens månadsutfall
Juni 2004


Nr: 2004:6 30 juli 2004

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Kommentarer till större avvikelser

Budgetsaldo
Statens budgetsaldo för juni månad blev som beräknat 3,0 miljarder kronor, det vill säga ett överskott. Budgetsaldot överensstämmer med statens lånebehov med omvänt tecken.

Utfallet jämförs med Budgetprognos 2004:2 som publicerades den 8 juni 2004.


Utgifter
Statsbudgetens utgifter för juni blev 53 miljarder kronor, vilket är 4,6 miljarder kronor lägre än ESV:s prognos. Det är Riksgäldskontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringen som är lägre än beräknat.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 0,8 miljarder kronor högre än prognostiserat. Detta beror främst på att utgifterna för hälsovård och utbildning blev högre än beräknat i juni.

Nedan följer en kort beskrivning av de största avvikelserna i juni per utgiftsområde.

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet
Utfallet för utgiftsområdet blev 4,6 miljarder kronor i juni, vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat. Det är främst anslaget för materiel som är lägre än prognos både i juni (-0,6 miljarder kronor) och ackumulerat (-0,7 miljarder kronor).

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Utfallet för utgiftsområdet blev 1,4 miljarder kronor, vilket är i nivå med prognostiserat. Anslaget Biståndsverksamhet har dock en ackumulerad avvikelse på -0,6 miljarder kronor.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Utfallet för utgiftsområdet blev 3,9 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor högre än beräknat. Det är främst utgifterna för tandvårdsförmånerna som är högre än beräknat både i juni (0,6 miljarder kronor) och ackumulerat (0,5 miljarder kronor).

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Utfallet för utgiftsområdet blev 5,8 miljarder kronor, vilket var 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Det är främst utgifterna för arbetslöshetsersättningen som är lägre än beräknat i juni. Den ackumulerade differensen är -0,5 miljarder kronor och hänför sig främst till lägre utgifter än prognos för arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd samt för särskilda insatser för arbetshandikappade.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Utfallet för utgiftsområdet blev 3,7 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder kronor högre än beräknat. Det är främst utgifterna för två anslag som är högre än prognos. Det är anslaget Ersättningar för klinisk utbildning och forskning samt anslaget Särskilda utgifter inom universitet och högskolor.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Utfallet för området blev 3,7 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Dock är utfallet för väghållning lägre än beräknat både i juni (0,6 miljarder kronor) och ackumulerat (0,7 miljarder kronor) och utfallet för banhållning är högre än beräknat både i juni (0,4 miljarder kronor) och ackumulerat (0,3 miljarder kronor).

Kassamässig korrigering
Utfallet blev -5,6 miljarder kronor, vilket är 2,4 miljarder kronor lägre än prognosen. Ränteperiodiseringen blev 1,3 miljarder kronor, vilket är marginellt högre än beräknat. Inlösen och räntebetalning för bostadsobligationer från AP-fonden blev i nivå med beräknat -3,5 miljarder kronor.

Riksgäldskontorets nettoutlåning
Utfallet blev -0,9 miljarder kronor, vilket är 2,7 miljarder kronor lägre än beräknat. Av utfallet i juni utgörs -0,6 miljarder kronor av en ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). Exklusive räntekontona är juni månads utfall för nettoutlåningen 2,1 miljarder kronor lägre än beräknat.Inkomster
Inkomsterna uppgick till 56 miljarder kronor i juni, vilket är 4,7 miljarder kronor lägre än beräknat. De lägre inkomsterna beror till stor del på att inleveransen av överskott från Svenska spel inte inlevererades i juni som förväntades. Det är sannolikt att denna inleverans istället sker i juli.


Fysiska personers inkomstskatt, netto
Nettoinkomsterna av fysiska personers inkomstskatt blev -18,9 miljarder kronor, vilket är 1,4 miljarder kronor lägre än beräknat.

Juridiska personers inkomstskatt, netto
Nettoinkomsterna av juridiska personers inkomstskatt blev -24,5 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än beräknat. Debiterad preliminär skatt blev 7,7 miljarder kronor. Det är 1,1 miljarder kronor högre än prognostiserat. Utfallet för anstånd och omprövningar blev däremot högre än beräknat och avvikelsen mot prognos uppgick för dessa båda poster tillsammans till 0,8 miljarder kronor.

Mervärdesskatt, netto
Nettoinkomsterna av mervärdesskatt blev 18,7 miljarder kronor vilket är 2,9 miljarder kronor högre än beräknat för juni månad. Det höga utfallet i juni neutraliserar det låga utfallet i föregående månad och den ackumulerade avvikelsen uppgår till 0,7 miljarder kronor.

Betalningsdifferenser, skattekonto
I denna inkomsthuvudgrupp redovisas bland annat skillnaden mellan inbetalningar på skattekontot och debiteringar enligt skattedeklarationerna, som avser mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt m.m. Uppbördsförluster medför en negativ betalningsdifferens. Kompletteringsbetalningar medför en positiv betalningsdifferens. Vid debiteringen av den slutliga skatten uppstår en motsvarande negativ betalningsdifferens om kompletteringsbetalningar gjorts tidigare. Debiterad ej betald slutlig skatt medför en negativ betalningsdifferens.

För juni månad blev betalningsdifferensen -0,4 miljarder kronor. Prognosen var 2,3 miljarder kronor. Utfallet blev således 2,7 miljarder kronor lägre än prognosen.

Inlevererat överskott från AB Svenska Spel
Den väntade inleveransen av överskottsmedlen från Svenska Spel inlevererades inte i juni som förväntat. Utfallet för juni blev med anledning av detta 3,7 miljarder kronor lägre än prognostisterat. Det är sannolikt att inleveransen från Svenska Spel istället sker i juli.


Det statliga utgiftstaket
Utgiftstaket för staten för 2004 är fastställt till 856 miljarder kronor. Den nya taknivån är 4,1 procent högre än taket för 2003. Utgifterna under taket uppgick i juni till 73,8 miljarder kronor, vilket är 0,7 miljarder kronor högre än ESV:s prognos. Till en del beror detta på att utgifterna för hälsovård och utbildning blev högre än beräknat.


Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten omfattas av taket. Detta ställs i nedanstående tabell mot Ekonomistyrningsverkets senaste prognos och utfall t.o.m. april 2004.Ackumulerade utgifter och utgiftstak för staten år 2004, mdkr

 

SB inkl. TB

BP 04:2

Utfall
jan-jun

Utfall rullande 12 månader

Statsbudgetens totala utgifter

766,8

756,2

387,0

716,5

Utgifter på statsbudgeten som inte omfattas av utgiftstaket

63,9

61,5

40,9

34,1

   Statsskuldsräntor

47,7

48,7

28,5

41,3

   Myndigheters m.fl. in- och utlåning i RGK, netto1)

16,2

12,8

12,4

-7,2

Utgifter på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket

702,92)

694,7

346,1

682,4

Ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten

165,6

165,5

81,4

161,4

Budgeteringsmarginal / prognos

1,5

9,8

 

 

Utgiftstak för staten jämfört med prognos / utfall

870

860,2

427,4

 

1) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost.
2) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr.
De takbegränsade utgifterna i statsbudgeten och ålderspensionssystemet har fördelats enligt ESV:s första månadsfördelade prognos avseende 2004 (BP 2003:4).
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]