Statsbudgetens månadsutfall
Maj 2004


Nr: 2004:5 24 juni 2004

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2004:2]


Budgetsaldot för maj blev 13,9 mdkr (överskott)jämfört med prognostiserat 8,7 mdkr.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 2,1 mdkr lägre än prognosen. Till en del beror detta på att utgifterna för bistånd och försvarsmateriel blev lägre än beräknat.


Maj månads utfall, mdkr

Utfall
maj

BP 04:2
maj

Avvikelse
maj

Ack. utfall
jan-maj

BP 04:2
2004

SB inkl. TB

Utgifter

58,6

60,6

-2,0

334,0

756,2

759,2

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

51,0

53,0

-2,1

285,9

694,7

695,33)

  Statsskuldsräntor m.m.

8,5

8,2

0,3

29,1

48,7

47,7

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-0,9

-0,7

-0,2

18,9

12,8

16,2

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,9

-3,9

Inkomster

72,5

69,3

3,2

331,7

693,1

712,4

Budgetsaldo

13,9

8,7

5,2

-2,3

-63,1

-46,7

BP 04:2 = ESV:s Budgetprognos 2004:2 (2004-06-08), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter blev i maj 58,6 mdkr, vilket är 2,0 mdkr lägre än prognostiserat.Inkomsterna blev i maj 72,5 mdkr, vilket är 3,2 mdkr högre än prognosen.Information lämnas av:
Niklas Halén (utgifter), tel 08-690 44 67, e-post niklas.halen@esv.se
Ann-Sofie Andersson (inkomster), tel 08-690 44 77, e-post ann-sofie.andersson@esv.se
Kristina Hedman (prognoser), tel 08-690 45 03, e-post kristina.hedman@esv.se
Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2004:1) publicerades den 8 juni 2004. Nästa budgetprognos (BP 2004:2) publiceras den 31 augusti 2004.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]