Statsbudgetens månadsutfall
April 2004


Nr: 2004:4 28 maj 2004

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2004:1]


Budgetsaldot för april blev 7,8 mdkr (överskott)jämfört med prognostiserat 1,3 mdkr.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 2,1 mdkr lägre än prognosen. Till en del beror detta på att utgifterna för bistånd och försvarsmateriel blev lägre än beräknat.


April månads utfall, mdkr

Utfall
apr

BP 04:1
apr

Avvikelse
apr

Ack. utfall
jan-apr

BP 04:1
2004

SB inkl. TB

Utgifter

57,8

59,5

-1,8

275,4

764,0

759,2

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

54,5

56,6

-2,1

235,0

701,7

695,33)

  Statsskuldsräntor m.m.

1,0

3,3

-2,4

20,6

49,8

47,7

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

2,3

-0,4

2,7

19,9

12,6

16,2

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,9

-3,9

Inkomster

65,6

60,8

4,8

259,2

682,5

712,4

Budgetsaldo

7,8

1,3

6,5

-16,2

-81,6

-46,7

BP 04:1 = ESV:s Budgetprognos 2004:1 (2004-04-02), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter blev i april 57,8 mdkr, vilket är 1,8 mdkr lägre än prognostiserat.Inkomsterna blev i april 65,6 mdkr, vilket är 4,8 mdkr högre än prognosen.Information lämnas av:
Anna-Karin Dahlén (utgifter), tel 08-690 43 47, e-post anna-karin. dahlen@esv.se
Ann-Sofie Andersson (inkomster), tel 08-690 44 77, e-post ann-sofie.andersson@esv.se
Kristina Olsson, tel 08-690 45 19, e-post kristina.olsson@esv.se
Susanne Pellas (t.f. chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 44 85, e-post susanne.pellas@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2004:1) publicerades den 2 april 2004. Nästa budgetprognos (BP 2004:2) publiceras den 8 juni 2004.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]