Statsbudgetens månadsutfall
Mars 2004


Nr: 2004:3 29 april 2004

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2004, mnkr

Utfall

BP 04:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 04:1

SB inkl. TB

mars

mars

mars

jan-mars

2004

2004

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

686

663

24

1 999

7 793

7 896

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

656

729

-72

2 181

9 258

9 198

3

Skatt, tull och exekution

775

788

-13

2 050

8 570

8 556

4

Rättsväsendet

2 431

2 367

64

6 548

26 716

26 432

5

Internationell samverkan

55

53

2

552

1 236

1 257

6

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

3 080

3 279

- 199

9 010

45 828

44 331

7

Internationellt bistånd

1 043

1 244

- 200

4 759

20 490

19 857

8

Invandrare och flyktingar

662

608

54

2 062

7 612

7 005

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3 032

2 811

221

9 083

37 453

37 665

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

10 257

10 219

38

30 653

122 642

123 981

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

4 307

4 288

19

12 911

51 086

50 656

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

4 457

4 492

-35

13 321

54 084

53 852

13

Arbetsmarknad

6 018

5 552

466

16 844

69 071

61 989

14

Arbetsliv

114

146

-32

266

1 139

1 135

15

Studiestöd

1 566

1 577

-11

6 191

20 740

21 925

16

Utbildning och universitetsforskning

5 264

5 054

210

12 798

44 318

43 962

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

361

364

-3

2 534

8 644

8 664

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

1 313

960

353

2 800

8 721

8 798

19

Regional utveckling

338

257

80

758

3 474

3 106

20

Allmän miljö- och naturvård

228

327

-99

1 123

3 600

3 771

21

Energi

155

196

-41

368

1 804

1 663

22

Kommunikationer

1 770

1 981

- 211

5 834

29 365

28 535

23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

1 568

1 572

-4

7 262

14 740

14 279

24

Näringsliv

358

282

75

1 084

3 627

3 491

25

Allmänna bidrag till kommuner

6 370

6 326

43

18 282

72 651

73 706

26

Statsskuldsräntor m.m.

4 388

3 351

1 037

19 631

49 765

47 684

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

1 507

1 595

-89

9 198

27 051

24 472

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

0

Summa utgiftsområden

62 757

61 080

1 677

200 102

751 479

737 868

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

58 369

57 729

640

180 471

701 714

690 184

Kassamässig korrigering

5 367

5 267

100

321

-6 466

-3 931

  varav överföring från
  AP-fonden

0

0

0

-34

-3 931

-3 900

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-2 570

-4 110

1 540

17 237

19 018

20 156

Totala utgifter

65 555

62 237

3 318

217 659

764 031

754 093

Not:BP 04:1 = ESV:s Budgetprognos 2004:1 (2004-04-02), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]