Statsbudgetens månadsutfall
Mars 2004


Nr: 2004:3 29 april 2004

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2004:1]


Budgetsaldot för februari blev -0,6 mdkr (underskott) jämfört med prognostiserat -3 mdkr.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 0,6 mdkr högre än prognosen. Till en del beror detta på att utgifterna för arbetslöshetsersättning och bostadsbidrag blev högre än beräknat.


Mars månads utfall, mdkr

Utfall
mars

BP 04:1
mars

Avvikelse
mars

Ack. utfall
jan-mars

BP 04:1
2004

SB inkl. TB

Utgifter

65,6

62,2

3,3

217,7

764,0

754,1

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

58,4

57,7

0,6

180,5

701,7

690,23)

  Statsskuldsräntor m.m.

4,4

3,4

1,0

19,6

49,8

47,7

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

2,8

1,2

1,6

17,6

12,6

16,2

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,9

-3,9

Inkomster

64,9

59,2

5,7

193,6

682,5

712,4

Budgetsaldo

-0,6

-3,0

2,4

-24,1

-81,6

-41,7

BP 04:1 = ESV:s Budgetprognos 2004:1 (2004-04-02), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter blev i mars 65,6 mdkr, vilket är 3,3 mdkr högre än prognostiserat.Inkomsterna blev i mars 64,9 mdkr, vilket är 5,7 mdkr högre än prognosen.Information lämnas av:
Anna-Karin Dahlén (utgifter), tel 08-690 43 47, e-post anna-karin. dahlen@esv.se
Ann-Sofie Andersson (inkomster), tel 08-690 44 77, e-post ann-sofie.andersson@esv.se
Alexandra Andersson-Stråberg (prognoser), tel 08-690 43 14, e-post alexandra.andersson-straberg@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2004:1) publicerades den 2 april 2004. Nästa budgetprognos (BP 2004:2) publiceras den 8 juni 2004.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]