Statsbudgetens månadsutfall
Februari 2004


Nr: 2004:02, 30 mars 2004

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2004, mnkr

Utfall

BP 03:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 03:4

SB inkl. TB

feb

feb

feb

jan-feb

2004

2004

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

543

475

68

1 312

7 773

7 896

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

772

885

- 113

1 525

9 282

9 198

3

Skatt, tull och exekution

595

622

-27

1 275

8 530

8 556

4

Rättsväsendet

1 871

1 860

10

4 117

26 544

26 432

5

Internationell samverkan

83

55

29

498

1 233

1 257

6

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

3 668

3 040

628

5 930

46 040

44 331

7

Internationellt bistånd

1 759

1 034

725

3 716

20 004

19 857

8

Invandrare och flyktingar

505

480

24

1 400

7 787

7 005

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2 807

2 828

-21

6 051

37 428

37 665

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

10 104

10 156

-52

20 395

124 081

123 981

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

4 306

4 284

22

8 604

51 021

50 656

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

4 524

4 505

20

8 864

54 146

53 852

13

Arbetsmarknad

5 440

5 478

-38

10 826

64 295

61 989

14

Arbetsliv

54

63

-9

152

1 139

1 135

15

Studiestöd

1 644

1 629

15

4 625

20 893

21 925

16

Utbildning och universitetsforskning

3 977

4 119

- 142

7 534

43 803

43 962

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

296

299

-3

2 173

8 665

8 664

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

713

749

-37

1 487

8 648

8 798

19

Regional utveckling

228

216

11

420

3 478

3 106

20

Allmän miljö- och naturvård

495

514

-20

895

3 505

3 771

21

Energi

113

131

-18

214

1 725

1 663

22

Kommunikationer

2 030

1 921

109

4 064

28 906

28 535

23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

1 100

1 195

-95

5 694

14 572

14 279

24

Näringsliv

229

253

-24

727

3 504

3 491

25

Allmänna bidrag till kommuner

5 918

6 287

- 370

11 912

73 682

73 706

26

Statsskuldsräntor m.m.

6 987

8 755

-1 768

15 243

52 740

47 684

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

2 118

753

1 365

7 691

24 640

24 472

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

0

Summa utgiftsområden

62 877

62 588

289

137 345

748 064

737 868

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

55 891

53 833

2 057

122 102

695 324

690 184

Kassamässig korrigering

1 657

500

1 157

-5 047

-4 674

-3 931

  varav överföring från
  AP-fonden

-28

0

0

-34

-3 931

-3 900

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-4 687

- 446

-4 241

19 806

21 377

20 156

Totala utgifter

59 847

62 642

-2 795

152 104

764 767

754 093

Not:BP 03:4 = ESV:s Budgetprognos 2003:4 (2003-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]