Statsbudgetens månadsutfall
Februari 2004


Nr: 2004:02, 30 mars 2004

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2003:4]


Budgetsaldot för februari blev 9,3 mdkr (överskott) jämfört med prognostiserat
12,0 mdkr.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 2,1 mdkr högre än prognosen. Främst beror detta på att avgiften till den Europeiska gemenskapen blev högre än beräknat.


Februari månads utfall, mdkr

Utfall
feb

BP 03:4
feb

Avvikelse
feb

Ack. utfall
jan-feb

BP 03:4
2004

SB inkl. TB

Utgifter

59,8

62,6

-2,8

152,1

764,8

754,1

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

55,9

53,8

2,1

122,1

695,3

690,23)

  Statsskuldsräntor m.m.

7,0

8,8

-1,8

15,2

52,7

47,7

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-3,0

0,1

-3,1

14,8

16,7

16,2

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,9

-3,9

Inkomster

69,1

74,6

-5,5

128,7

692,9

712,4

Budgetsaldo

9,3

12,0

-2,7

-23,4

-71,8

-41,7

BP 03:4 = ESV:s Budgetprognos 2003:4 (2003-12-09), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter blev i februari 59,8 mdkr, vilket är 2,8 mdkr lägre än prognostiserat.Inkomsterna blev i februari 69,1 mdkr, vilket är 5,5 mdkr lägre än prognosen.Information lämnas av:
Niklas Halèn (utgifter), tel 08-690 44 67, e-post niklas.halen@esv.se
Annika Lindberg (inkomster), tel 08-690 44 77, e-post annika.lindberg@esv.se
Alexandra Andersson-Stråberg (prognoser), tel 08-690 43 14, e-post alexandra.andersson-straberg@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2003:4) publicerades den 9 december 2003. Nästa budgetprognos (BP 2004:1) publiceras den 2 april 2004.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]