200402

Statsbudgetens månadsutfall
Februari 2004


Nr: 2004:02, 30 mars 2004

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Kommentarer till större avvikelser

Budgetsaldo
Statens budgetsaldo för februari månad blev 9,3 miljarder kronor (överskott), vilket är 2,7 miljarder kronor lägre än i ESV:s prognos. Budgetsaldot överensstämmer med statens lånebehov med omvänt tecken.

Utfallet jämförs med Budgetprognos 2003:4 som publicerades den 9 december 2003.


Utgifter
Statsbudgetens utgifter för februari blev 59,8 miljarder kronor, vilket är 2,8 miljarder kronor lägre än ESV:s prognos. Det är framför allt Riksgäldskontorets nettoutlåning samt statsskuldsräntorna som är lägre än beräknat.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 2,0 miljarder kronor högre än prognostiserat. Främst beror detta på att avgiften till den Europeiska gemenskapen blev 1,4 miljarder kronor högre än beräknat.

Nedan följer en kort beskrivning av de största avvikelserna per utgiftsområde. Därefter kommenteras den kassamässiga korrigeringen och Riksgäldskontorets nettoutlåning.

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet
Utgifterna för februari uppgick till 3,7 miljarder, vilket är 0,6 miljarder kronor högre än prognostiserat. Avvikelsen förklaras till största delen av anslaget Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling som blev 0,6 miljarder kronor högre än förväntat.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Utfallet för utgiftsområdet blev 1,8 miljarder kronor vilket är 0,7 miljarder kronor högre än prognostiserat för februari. Avvikelsen kan främst hänföras till anslaget Biståndsverksamhet.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
För februari månad blev utfallet 4,0 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än prognosen. Den största avvikelsen återfinns under anslaget Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor där utfallet blev 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Februariutfallet för utgiftsområdet blev 5,9 miljarder kronor vilket är 0,4 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Avvikelse finns på anslaget Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) där inget utfall registrerats i år och prognosen var 0,1 miljarder kronor per månad. Anslaget är nytt för 2004 och utbetalningar kommer att göras först i mars. En stor avvikelse finns också på anslaget Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting där utfallet blev 0,2 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m. m.
Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden. Utfallet på detta anslag blev 6,9 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelsen är bl.a. en effekt av att kursförluster vid obligationsbyten har realiserats tidigare än beräknat, i januari i stället för februari.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen
Avgiften till EU blev i februari 1,4 miljarder kronor högre än beräknat. Detta kan förklaras med att avgiften justerades ned i januari med cirka 1,3 miljarder till följd av ett överskott i tidigare års budgetar. Att en avvikelse uppkommer denna månad i stället, beror på att ESV hade gjort en nedjustering av avgiften först i februari.

Kassamässig korrigering
Utfallet blev 1,7 miljarder kronor, vilket är 1,2 miljarder kronor högre än beräknat. Ränteperiodiseringen blev som beräknat 0 miljarder kronor.

Riksgäldskontorets nettoutlåning
Utfallet blev -4,7 miljarder kronor, vilket är 4,2 miljarder lägre än beräknat. Av utfallet i februari utgörs -3,2 miljarder kronor av en icke-prognostiserad ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). Exklusive räntekontona blev februari månads utfall för nettoutlåningen 1,0 miljarder kronor lägre än prognostiserat.

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten
Utfallet för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten blev 13,5 miljarder kronor i februari.


Inkomster
Statsbudgetens inkomster för februari uppgick till 69,1 miljarder kronor, vilket är 5,5 miljarder kronor lägre än ESV:s prognos. De största negativa avvikelserna i februari avser Juridiska personers inkomstskatt (-2,0 miljarder kronor), Energiskatt (-1,6 miljarder kronor) samt Fysiska personers inkomstskatt (-1,0 miljarder kronor).

Fysiska personers inkomstskatt
Nettoinkomsterna av fysiska personers inkomstskatt blev -8,8 miljarder kronor, vilket är 1,0 miljarder kronor lägre än beräknat. Under februari omfördes egenföretagares avgifter (5,1 miljarder kronor) för inkomståret 2002 till Socialavgifter och löneskatter. Den preliminära A-skatten uppgick till 38,4 miljarder kronor. Det är 0,5 miljarder kronor lägre än prognosen.

Juridiska personers inkomstskatt
Nettoinkomsterna av juridiska personers inkomstskatt blev 5,6 miljarder kronor, vilket är 2,0 miljarder kronor lägre än beräknat. Debiterad preliminär skatt blev 8,0 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre än beräknat. Debiterad slutlig skatt minus preliminär skatt uppgick till -2,6 miljarder kronor, vilket är 1,7 miljarder kronor lägre än beräknat. Medgivna anstånd uppgick till 2,1 miljarder kronor i februari.

Energiskatt
Utfallet av energiskatt blev i februari 4,0 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelsen kan till största del förklaras med överföringen på 1,2 miljarder kronor till Riksgäldskontoret för individuellt kompetenssparande enligt ett regeringsbeslut.


Det statliga utgiftstaket
Utgiftstaket för staten för 2004 är fastställt till 856 miljarder kronor. Den nya taknivån är 4,1 procent högre än taket för 2003. Utgifterna under taket uppgick i februari till 69,4 miljarder kronor, vilket är 2,0 miljarder kronor högre än ESV:s prognos. Detta kan förklaras med att EU-avgiften justerades ned i januari med cirka 1,3 miljarder till följd av ett överskott i tidigare års budgetar. Att en avvikelse uppkommer denna månad i stället, beror på att ESV hade gjort en nedjustering av avgiften först i februari.

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten omfattas av taket. Detta ställs i nedanstående tabell mot Ekonomistyrningsverkets senaste prognos och utfall t.o.m. december 2003.Ackumulerade utgifter och utgiftstak för staten år 2004, mdkr

 

SB inkl. TB

BP 03:4

Utfall
jan-feb

Utfall rullande 12 månader

Statsbudgetens totala utgifter

754,1

764,8

152,1

718,6

Utgifter på statsbudgeten som inte omfattas av utgiftstaket

63,9

69,4

30,0

39,6

   Statsskuldsräntor

47,7

52,7

15,2

45,6

   Myndigheters m.fl. in- och utlåning i RGK, netto1)

16,2

16,7

14,8

-6,0

Utgifter på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket

690,22)

695,3

122,1

679,0

Ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten

165,6

165,2

27,0

159,0

Budgeteringsmarginal / prognos

14,2

9,5

 

 

Utgiftstak för staten jämfört med prognos / utfall

870

860,5

149,1

 

1) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost.
2) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr.
De takbegränsade utgifterna i statsbudgeten och ålderspensionssystemet har fördelats enligt ESV:s första månadsfördelade prognos avseende 2004 (BP 2003:4).
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]