Statsbudgetens månadsutfall
December 2004


Nr: 2004:12, 31 januari 2005

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2004, mnkr

Utfall

BP 04:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 04:4

SB inkl. TB

dec

dec

dec

jan-dec

2004

2004

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

686

831

- 145

7 540

7 627

7 936

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

927

921

7

9 203

9 272

9 208

3

Skatt, tull och exekution

1 026

1 000

27

8 584

8 603

8 658

4

Rättsväsendet

3 053

2 987

65

26 330

26 371

26 683

5

Internationell samverkan

76

67

10

1 267

1 263

1 257

6

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

7 154

5 976

1 178

42 809

42 992

44 346

7

Internationellt bistånd

3 715

2 552

1 163

19 905

19 239

19 857

8

Invandrare och flyktingar

618

653

-35

7 461

7 538

7 325

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3 296

3 698

- 401

36 795

37 245

39 294

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

10 811

10 779

32

122 923

122 721

126 864

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

4 210

4 197

13

51 229

51 175

50 656

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

4 495

4 594

-99

53 925

54 161

54 692

13

Arbetsmarknad

6 427

6 156

270

67 478

67 268

69 355

14

Arbetsliv

131

133

-2

1 088

1 105

1 135

15

Studiestöd

1 172

1 203

-31

20 833

20 890

21 922

16

Utbildning och universitetsforskning

2 974

3 658

- 684

43 685

44 202

43 965

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

492

394

98

8 746

8 646

8 662

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

914

772

142

8 723

8 596

8 815

19

Regional utveckling

613

542

71

3 305

3 212

3 106

20

Allmän miljö- och naturvård

514

436

78

3 322

3 257

3 813

21

Energi

403

249

155

2 060

1 867

1 663

22

Kommunikationer

4 363

3 940

424

28 939

28 679

28 535

23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

623

695

-71

12 181

12 158

14 292

24

Näringsliv

639

378

261

3 691

3 472

3 478

25

Allmänna bidrag till kommuner

5 478

5 558

-80

69 834

69 915

71 106

26

Statsskuldsräntor m.m.

11 022

9 803

1 218

52 718

50 547

47 684

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

2 185

2 063

121

25 563

25 451

24 472

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

0

Summa utgiftsområden

78 016

74 232

3 784

740 139

737 470

748 781

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

66 994

64 429

2 566

687 421

686 923

701 097

Kassamässig korrigering

- 459

-5 602

5 143

-1 590

-11 947

-3 931

  varav överföring från
  AP-fonden

0

27

0

-3 878

-3 952

-3 931

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-1 605

12 117

-13 722

10 305

25 162

20 156

Totala utgifter

75 951

80 746

-4 795

748 854

750 685

765 006

Not:BP 04:4 = ESV:s Budgetprognos 2004:4 (2004-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]