Statsbudgetens månadsutfall
December 2004


Nr: 2004:12, 31 januari 2005

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2004:4]


Budgetsaldot för december blev -25,9 mdkr, det vill säga ett underskott.

Det preliminära utfallet för 2004 visar ett underskridande av utgiftstaket med 3,0 mdkr (ej med i ta-bellen). Observera att utfallet för helåret endast är ett första preliminärt utfall som kommer att förändras i samband med myndigheternas bokslut. Budgetsaldot är dock definitivt.


December månads utfall, mdkr

Utfall
dec

BP 04:4
dec

Avvikelse
dec

Ack. utfall
jan-dec

BP 04:4
2004

SB inkl. TB

Utgifter

76,0

80,7

-4,8

748,9

750,7

765,0

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

67,0

64,4

2,6

687,4

686,9

701,13)

  Statsskuldsräntor m.m.

11,0

9,8

1,2

52,7

50,5

47,7

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-2,1

6,5

-8,6

8,7

13,2

16,2

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-3,9

-4,0

-3,9

Inkomster

50,1

54,8

-4,7

695,5

697,7

712,4

Budgetsaldo

-25,9

-26,0

0,1

-53,3

-53,0

-52,6

BP 04:4 = ESV:s Budgetprognos 2004:4 (2004-12-09), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter blev i december 76,0 mdkr, vilket är 4,8 mdkr lägre än prognostiserat. Främst beror detta på att Riksgäldskontorets nettoutlåning blev lägre än beräknat.Inkomsterna blev i december 50,1 mdkr, vilket är 4,7 mdkr lägre än prognostiserat.Information lämnas av:
Jonas Larsson (utgifter), tel 08-690 43 66, e-post jonas.larsson@esv.se
Ann-Louise Wegar (inkomster), tel 08-690 44 42, e-post ann-louise.wegar@esv.se
Margareta Nöjd (prognos), tel 08-690 44 53, e-post margareta.nojd@esv.se
Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2004:4) publicerades den 9 december 2004.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]