Statsbudgetens månadsutfall
Oktober 2004


Nr: 2004:10, 30 November 2004

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2004:3]


Budgetsaldot för oktober blev -4,1 mdkr, det vill säga ett underskott.

De takbegränsade utgifterna blev 1,8 mdkr lägre än prognosen. Det beror delvis på att utgifterna för försvar har påverkats av beslut om utgiftsbegränsningar.


Oktober månads utfall, mdkr

Utfall
okt

BP 04:3
okt

Avvikelse
okt

Ack. utfall
jan-okt

BP 04:3
2004

SB inkl. TB

Utgifter

55,1

60,2

-5,1

617,7

754,2

765,0

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

58,8

60,5

-1,8

565,5

693,6

701,13)

  Statsskuldsräntor m.m.

2,0

1,8

0,2

41,4

48,8

47,7

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-5,7

-2,1

-3,5

10,8

11,8

16,2

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-3,9

-4,0

-3,9

Inkomster

51,1

49,4

1,6

590,1

695,4

712,4

Budgetsaldo

-4,1

-10,8

6,8

-27,6

-58,8

-52,6

BP 04:3 = ESV:s Budgetprognos 2004:3 (2004-08-31), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter blev i oktober 55,1 mdkr, vilket är 5,1 mdkr lägre än prognostiserat.Inkomsterna blev i oktober 51,1 mdkr, vilket är 1,6 mdkr högre än prognostiserat.Information lämnas av:
Malin Lewin (utgifter), tel 08-690 44 35, e-post malin.lewin@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12, e-post jorgen.hansson@esv.se
Josefin Ask-Ankner, tel 08-690 44 11, e-post josefin.ask-ankner@esv.se
Ingemar Härneskog (enhetschef), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2004:3) publicerades den 31 augusti 2004.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]