Statsbudgetens månadsutfall
Januari 2004


Nr: 2004:01, 27 februari 2004

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2003:4]


Budgetsaldot för januari blev -33,0 mdkr (underskott) jämfört med prognostiserat
-30,7 mdkr.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 3,0 mdkr högre än prognosen. Främst beror detta på att avgiften till den Europeiska gemenskapen blev högre än beräknat.


Januari månads utfall, mdkr

Utfall
jan

BP 03:4
jan

Avvikelse
jan

Ack. utfall
jan

BP 03:4
2004

SB inkl. TB

Utgifter

91,8

90,4

1,4

91,8

764,6

754,1

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

65,8

62,8

3,0

65,8

695,1

690,23)

  Statsskuldsräntor m.m.

8,3

6,6

1,7

8,3

52,7

47,7

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

17,8

21,0

-3,2

17,8

16,7

16,2

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,9

-3,9

Inkomster

58,8

59,7

-0,9

58,8

692,9

712,4

Budgetsaldo

-33,0

-30,7

-2,3

-33,0

-71,6

-41,7

BP 03:4 = ESV:s Budgetprognos 2003:4 (2003-12-09), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0 mdkr.
Anm. Årsprognosen för utgifterna i tabellerna är 0,2 mdkr för låg pga tekniskt fel.


Statsbudgetens totala utgifter blev i januari 91,8 mdkr, vilket är 1,4 mdkr högre än prognostiserat.Inkomsterna blev i januari 58,8 mdkr, vilket är 0,9 mdkr lägre än prognosen.Information lämnas av:
Jonas Larsson (utgifter), tel 08-690 43 66, e-post jonas.larsson@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 4212, e-post jorgen.hansson@esv.se
Tina Hedman (prognoser), tel 08-690 45 03, e-post kristina.hedman@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2003:4) publicerades den 9 december 2003. Nästa budgetprognos (BP 2004:1) publiceras den 2 april 2004.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]