Statsbudgetens månadsutfall
Juli 2003


Nr: 2003:7, 29 augusti 2003

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2003, mnkr

Utfall

BP 03:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 03:1

SB inkl. TB

jul

jul

jul

jan-jul

2003

2003

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

728

776

-48

4 478

7 659

7 689

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

640

627

13

5 077

9 109

9 092

3

Skatt, tull och exekution

742

652

90

4 814

8 273

8 267

4

Rättsväsendet

2 316

2 224

93

14 908

25 066

24 783

5

Internationell samverkan

50

188

- 139

928

1 209

1 285

6

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

2 001

1 995

6

22 016

45 768

44 702

7

Internationellt bistånd

1 774

1 460

314

8 829

17 049

17 065

8

Invandrare och flyktingar

739

753

-14

4 708

7 867

7 356

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2 938

2 946

-8

19 746

34 062

33 931

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

10 046

10 324

- 278

71 153

123 446

118 541

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

4 327

4 372

-45

30 421

52 135

52 547

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

4 349

4 467

- 118

30 284

52 797

52 419

13

Arbetsmarknad

5 431

5 332

99

37 718

63 948

59 757

14

Arbetsliv

80

65

15

689

1 107

1 157

15

Studiestöd

1 595

1 624

-28

11 825

20 903

21 260

16

Utbildning och universitetsforskning

4 518

4 437

81

24 493

41 839

42 387

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

1 324

1 310

14

5 623

8 342

8 378

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

725

762

-37

5 222

9 007

9 356

19

Regional utjämning och utveckling

202

225

-24

1 991

3 579

3 605

20

Allmän miljö- och naturvård

165

189

-24

1 715

3 047

3 213

21

Energi

139

156

-17

1 080

1 792

1 687

22

Kommunikationer

1 316

1 432

- 117

13 018

25 270

25 358

23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

351

327

24

4 874

9 669

10 287

24

Näringsliv

391

231

160

1 956

3 347

3 435

25

Allmänna bidrag till kommuner

6 983

5 979

1 003

42 880

72 196

71 018

26

Statsskuldsräntor m.m.

21

1 531

-1 510

29 342

39 323

54 450

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

1 893

1 929

-36

10 162

21 167

23 695

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

370

Summa utgiftsområden

55 784

56 313

- 528

409 950

708 975

717 091

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

55 763

54 782

981

380 608

669 652

662 641

Kassamässig korrigering

-1 363

- 700

- 663

188

- 854

-13 400

  varav överföring från
  AP-fonden

0

0

0

-2 877

-13 416

-13 400

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-3 699

-1 585

-2 114

19 101

9 598

12 047

Totala utgifter

50 722

54 028

-3 306

429 240

717 719

715 738

Not:BP 03:1 = ESV:s Budgetprognos 2003:1 (2003-04-08), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]