Statsbudgetens månadsutfall
Juli 2003


Nr: 2003:7, 29 augusti 2003

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2003:1]


Budgetsaldot för juli månad blev 0,4 mdkr (överskott) jämfört med prognostiserat
-1,9 mdkr.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 1,0 mdkr högre än prognosen.

Juli månads utfall, mdkr

Utfall
jul

BP 03:1
jul

Avvikelse
jul

Ack. utfall
jan-jul

BP 03:1
2003

SB inkl. TB

Utgifter

50,7

54,0

-3,3

429,2

717,7

715,7

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

55,8

54,8

1,0

380,6

669,7

662,63)

  Statsskuldsräntor m.m.

0,0

1,5

-1,5

29,3

39,3

54,4

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-5,1

-2,3

-2,8

19,3

8,7

-1,4

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-2,9

-13,4

-13,4

Inkomster

51,1

52,1

-1,0

425,2

684,5

700,9

Budgetsaldo

0,4

-1,9

2,3

-4,0

-33,3

-14,8

BP 03:1 = ESV:s Budgetprognos 2003:1 (2003-04-08), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0,4 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter blev i juli 50,7 mdkr, vilket är 3,3 mdkr lägre än prognosen. Detta beror till största delen på att Riksgäldskontorets nettoutlåning blev lägre än beräknat.Inkomsterna blev i juli 51,1 mdkr, vilket är 1,0 mdkr lägre än prognosen. Det var främst skatterna,som blev lägre än beräknat.Information lämnas av:
Lars Nordkvist (utgifter), tel 08-690 45 12, e-post Lars.Nordkvist@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12, e-post Jorgen.Hansson@esv.se
Catarina Frank-Lundkvist, tel 08-690 42 47, e-post Catarina.Frank-Lundkvist@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post Ingemar.Harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2003:1) publicerades den 8 april 2003. Nästa budgetprognos (BP 2003:2/3) publiceras den 9 september 2003.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]