Statsbudgetens månadsutfall
Maj 2003


Nr: 2003:5, 19 juni 2003

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2003:1]


Budgetsaldot för maj månad blev 11,5 mdkr (överskott) jämfört med prognostiserat
8,5 mdkr.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 0,2 mdkr lägre än prognosen. Orsaken är främst lägre utgifter för biståndsverksamhet och arbetslöshetsersättningen än beräknat för månaden.

Maj månads utfall, mdkr

Utfall
maj

BP 03:1
maj

Avvikelse
maj

Ack. utfall
jan-maj

BP 03:1
2003

SB inkl. TB

Utgifter

57,3

59,5

-2,2

320,6

717,7

706,2

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

51,3

51,5

-0,2

267,9

669,7

665,13)

  Statsskuldsräntor m.m.

10,2

8,7

1,6

28,8

39,3

54,4

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-4,2

-0,7

-3,6

24,0

8,7

-13,4

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-0,4

-13,4

-13,4

Inkomster

68,8

68,0

0,8

315,2

684,5

700,9

Budgetsaldo

11,5

8,5

3,0

-5,5

-33,3

-5,2

BP 03:1 = ESV:s Budgetprognos 2003:1 (2003-04-08), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0,4 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter uppgick i maj till 57,3 mdkr, vilket är 2,2 mdkr lägre än prognosen. Detta beror till största delen på en lägre kassamässig korrigering än beräknat för månaden.Inkomsterna uppgick i maj till 68,8 mdkr, vilket är 0,8 mdkr högre än prognosen.Information lämnas av:
Anna-Karin Dahlén (utgifter), tel 08-690 43 47, e-post Anna-Karin.Dahlen@esv.se
Åsa Persson (inkomster), tel 08-690 43 65, e-post Asa.Persson@esv.se
Josefin Ask-Ankner (prognoser), tel 08-690 44 11, e-post Josefin.Ask-Ankner@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post Ingemar.Harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2003:1) publicerades den 8 april 2003. Nästa budgetprognos (BP 2003:2) publiceras den 9 september 2003.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]