Statsbudgetens månadsutfall
Mars 2003


Nr: 2003:3, 29 april 2003

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2003, mnkr

Utfall

BP 03:1

Avvikelse

Ack. utfall

BP 03:1

SB inkl. TB

mars

mars

mars

jan-mars

2003

2003

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

647

667

-20

1 869

7 659

7 675

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

616

627

-12

2 116

9 109

9 078

3

Skatt, tull och exekution

741

767

-27

1 991

8 273

8 266

4

Rättsväsendet

2 302

2 390

-88

6 215

25 066

24 585

5

Internationell samverkan

90

36

54

564

1 209

1 285

6

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

3 099

3 256

- 157

7 409

45 768

44 704

7

Internationellt bistånd

993

1 222

- 230

3 599

17 049

17 140

8

Invandrare och flyktingar

663

650

13

1 893

7 867

7 128

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2 868

2 513

355

8 278

34 062

33 357

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

10 144

9 919

225

30 135

123 446

119 399

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

4 286

4 348

-62

12 912

52 135

52 547

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

4 346

4 306

40

12 903

52 797

52 889

13

Arbetsmarknad

5 384

5 233

151

16 192

63 948

60 307

14

Arbetsliv

92

155

-63

249

1 107

1 150

15

Studiestöd

1 461

1 575

- 114

5 819

20 903

21 260

16

Utbildning och universitetsforskning

5 044

5 050

-6

11 391

41 839

42 387

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

338

341

-3

2 400

8 342

8 373

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

943

551

392

2 355

9 007

9 482

19

Regional utjämning och utveckling

330

312

18

666

3 579

3 608

20

Allmän miljö- och naturvård

290

225

65

895

3 047

3 363

21

Energi

146

137

9

400

1 792

1 687

22

Kommunikationer

1 732

1 338

393

4 959

25 270

25 858

23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

464

480

-16

2 291

9 669

10 481

24

Näringsliv

368

402

-34

868

3 347

3 543

25

Allmänna bidrag till kommuner

5 969

5 999

-30

18 245

72 196

68 487

26

Statsskuldsräntor m.m.

3 520

2 460

1 060

15 330

39 323

54 450

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

1 225

1 309

-84

2 441

21 167

23 695

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

370

Summa utgiftsområden

58 099

56 271

1 829

174 386

708 975

716 553

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

54 579

53 811

769

159 056

669 652

662 103

Kassamässig korrigering

2 741

1 122

1 619

10 210

- 854

-13 400

  varav överföring från
  AP-fonden

-69

-78

9

- 412

-13 416

-13 400

Riksgäldskontorets nettoutlåning

2 476

- 510

2 986

20 344

9 598

12 047

Totala utgifter

63 316

56 883

6 433

204 939

717 719

715 200

Not:BP 03:1 = ESV:s Budgetprognos 2003:1 (2003-04-08), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]