Statsbudgetens månadsutfall
Mars 2003


Nr: 2003:3, 29 april 2003

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2003:1]


Budgetsaldot för mars månad blev -9,1 mdkr (underskott) jämfört med prognostiserat
-3,0 mdkr. Budgetsaldot inkluderar en korrigeringspost på
-2,1 mdkr avseende februari.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 0,8 mdkr högre än prognosen.

Mars månads utfall, mdkr

Utfall
mars

BP 03:1
mars

Avvikelse
mars

Ack. utfall
jan-mars

BP 03:1
2003

SB inkl. TB

Utgifter

63,3

56,9

6,4

204,9

717,7

715,2

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

54,6

53,8

0,8

159,1

669,7

662,13)

  Statsskuldsräntor m.m.

3,5

2,5

1,1

15,3

39,3

54,4

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

5,2

0,6

4,6

30,6

8,7

-1,4

    varav överföring från
    AP-fonden

-0,1

-0,1

0,0

-0,4

-13,4

-13,4

Inkomster

54,2

53,9

0,3

189,2

684,5

700,9

Budgetsaldo

-9,1

-3,0

-6,1

-15,7

-33,3

-14,3

BP 03:1 = ESV:s Budgetprognos 2003:1 (2003-04-08), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0,4 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter uppgick i mars till 63,3 mdkr, vilket är 6,4 mdkr högre än prognosen. Därav beror 2,1 mdkr på korrigeringsposten avseende februari.
Inkomsterna uppgick i mars till 54,2 mdkr, vilket är 0,3 mdkr högre än prognosen.Information lämnas av:
Niklas Halén (utgifter), tel 08-690 44 67, e-post Niklas.Halen@esv.se
Åsa Persson (inkomster), tel 08-690 43 65, e-post Asa.Persson@esv.se
Kristina Hedman (prognoser), tel 08-690 45 03, e-post Kristina.Hedman@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post Ingemar.Harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2003:1) publicerades den 8 april 2003. Nästa budgetprognos (BP 2003:2) publiceras den 9 september 2003.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]