Statsbudgetens månadsutfall
Februari 2003


Nr: 2003:2, 28 mars 2003

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2003, mnkr

Utfall

BP 02:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 02:4

SB inkl. TB

feb

feb

feb

jan-feb

2003

2003

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

447

510

-63

1 222

7 325

7 675

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

872

866

7

1 500

9 187

9 078

3

Skatt, tull och exekution

612

617

-5

1 251

8 257

8 266

4

Rättsväsendet

1 753

1 693

60

3 913

24 820

24 585

5

Internationell samverkan

62

108

-46

473

1 227

1 285

6

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

2 581

2 661

-79

4 311

45 857

44 704

7

Internationellt bistånd

1 236

892

344

2 606

17 019

17 140

8

Invandrare och flyktingar

481

486

-5

1 230

7 676

7 128

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2 477

2 615

- 137

5 409

33 550

33 357

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

9 914

10 284

- 370

19 990

126 163

119 399

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

4 313

4 388

-76

8 626

52 347

52 547

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

4 353

4 319

34

8 557

53 006

52 889

13

Arbetsmarknad

5 366

5 319

47

10 809

65 107

60 307

14

Arbetsliv

64

68

-4

157

1 108

1 150

15

Studiestöd

1 551

1 659

- 108

4 358

21 053

21 260

16

Utbildning och universitetsforskning

3 644

3 669

-25

6 347

41 818

42 387

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

279

308

-29

2 062

8 334

8 373

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

729

727

2

1 413

9 229

9 482

19

Regional utjämning och utveckling

193

230

-37

337

3 550

3 608

20

Allmän miljö- och naturvård

396

411

-16

605

3 033

3 363

21

Energi

138

132

6

254

1 703

1 687

22

Kommunikationer

1 425

1 631

- 206

3 227

25 506

25 858

23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

1 242

1 347

- 105

1 827

9 680

10 481

24

Näringsliv

151

235

-84

500

3 333

3 543

25

Allmänna bidrag till kommuner

6 205

5 987

218

12 276

71 901

68 487

26

Statsskuldsräntor m.m.

4 076

4 279

- 203

11 810

52 045

54 450

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

1 034

1 932

- 898

1 216

23 286

23 695

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

370

Summa utgiftsområden

55 594

57 374

-1 779

116 286

727 120

716 553

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

51 518

53 094

-1 577

104 477

675 075

662 103

Kassamässig korrigering

6 351

4 500

1 851

7 469

-8 726

-13 400

  varav överföring från
  AP-fonden

-28

-16

-12

- 343

-13 416

-13 400

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-7 702

-5 696

-2 006

17 868

10 713

12 047

Totala utgifter

54 243

56 178

-1 935

141 623

729 107

715 200

Not:BP 02:4 = ESV:s Budgetprognos 2002:4 (2002-12-17), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]