Statsbudgetens månadsutfall
Februari 2003


Nr: 2003:2, 28 mars 2003

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2002:4]


Budgetsaldot för februari månad blev
25,4 mdkr (överskott) jämfört med prognostiserat
28,8 mdkr.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 1,6 mdkr lägre än prognosen.

Februari månads utfall, mdkr

Utfall
feb

BP 02:4
feb

Avvikelse
feb

Ack. utfall
jan-feb

BP 02:4
2003

SB inkl. TB

Utgifter

54,2

56,2

-1,9

141,6

729,1

715,2

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

51,5

53,1

-1,6

104,5

675,1

662,13)

  Statsskuldsräntor m.m.

4,1

4,3

-0,2

11,8

52,0

54,4

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-1,4

-1,2

-0,2

25,3

2,0

-1,4

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-0,3

-13,4

-13,4

Inkomster

79,6

85,0

-5,4

135,0

688,6

700,9

Budgetsaldo

25,4

28,8

-3,4

-6,6

-40,5

-14,3

BP 02:4 = ESV:s Budgetprognos 2002:4 (2002-12-17), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0,4 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter uppgick i februari till 54,2 mdkr, vilket är 1,9 mdkr lägre än prognosen.
Inkomsterna uppgick i februari till 79,6 mdkr, vilket är 5,4 mdkr lägre än prognosen.Information lämnas av:
Niklas Halén (utgifter), tel 08-690 44 67, e-post Niklas.Halen@esv.se
Åsa Persson (inkomster), tel 08-690 43 65, e-post Asa.Persson@esv.se
Anna-Karin Dahlén (prognoser), tel 08-690 43 47, e-post Anna-Karin.Dahlen@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post Ingemar.Harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2002:4) publicerades den 17 december 2002. Nästa budgetprognos (BP 2003:1) publiceras den 8 april 2003.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]