Statsbudgetens månadsutfall
December 2003


Nr: 2003:12, 30 januari 2004

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2003, mnkr

Utfall

BP 03:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 03:4

SB inkl. TB

dec

dec

dec

jan-dec

2003

2003

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

797

735

62

7 482

7 480

7 689

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

937

987

-50

8 950

9 061

9 148

3

Skatt, tull och exekution

885

891

-6

8 287

8 312

8 267

4

Rättsväsendet

2 781

2 657

124

25 513

25 552

24 958

5

Internationell samverkan

35

67

-32

1 114

1 171

1 285

6

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

7 673

6 685

988

45 094

45 134

44 702

7

Internationellt bistånd

2 483

2 411

72

15 922

16 580

17 065

8

Invandrare och flyktingar

661

734

-72

7 725

7 837

7 357

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3 178

3 122

56

34 022

33 997

34 031

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

10 603

10 258

346

121 449

121 241

118 560

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

4 338

4 303

35

51 961

51 817

52 547

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

4 347

4 385

-38

52 223

52 300

52 419

13

Arbetsmarknad

5 462

5 372

90

64 228

64 295

59 957

14

Arbetsliv

128

116

12

1 128

1 119

1 157

15

Studiestöd

1 239

1 287

-49

19 863

19 886

21 060

16

Utbildning och universitetsforskning

2 994

3 224

- 230

41 975

42 210

42 387

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

378

374

4

8 365

8 347

8 378

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

664

673

-9

8 794

8 783

9 357

19

Regional utveckling

640

718

-78

3 851

3 906

3 611

20

Allmän miljö- och naturvård

271

249

22

2 754

2 738

3 212

21

Energi

334

245

89

1 906

1 886

1 687

22

Kommunikationer

3 160

3 055

106

24 921

25 105

25 361

23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

1 532

2 302

- 770

9 394

9 755

10 286

24

Näringsliv

414

486

-72

3 329

3 316

3 435

25

Allmänna bidrag till kommuner

5 880

5 972

-92

72 400

72 464

71 018

26

Statsskuldsräntor m.m.

8 810

6 416

2 394

42 173

39 442

42 150

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

938

2 783

-1 846

18 322

20 160

23 695

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

370

Summa utgiftsområden

71 562

70 509

1 053

703 146

703 894

705 150

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

62 753

64 093

-1 341

660 973

664 452

663 000

Kassamässig korrigering

3 076

14 648

-11 572

-7 251

- 370

-13 400

  varav överföring från
  AP-fonden

-3 154

-3 205

51

-13 514

-13 674

-13 400

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-5 268

-9 073

3 805

12 094

9 175

12 047

Totala utgifter

69 370

76 085

-6 714

707 990

712 699

703 797

Not:BP 03:4 = ESV:s Budgetprognos 2003:4 (2003-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]