Statsbudgetens månadsutfall
December 2003


Nr: 2003:12, 30 januari 2004

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2003:4]


Budgetsaldot för december blev -23,8 mdkr (underskott) vilket är 2,8 mdkr mindre än ESVs prognos.

Det preliminära utfallet för 2003 visar ett underskridande av utgiftstaket med 4,5 mdkr (ej med i tab-ellen). Observera att utfallet för helåret endast är ett första preliminärt utfall som kommer att förändras i samband med myndigheternas bokslut. Budgetsaldot är dock definitivt.

December månads utfall, mdkr

Utfall
dec

BP 03:4
dec

Avvikelse
dec

Ack. utfall
jan-dec

BP 03:4
2003

SB inkl. TB

Utgifter

69,4

76,1

-6,7

708,0

712,7

703,8

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

62,8

64,1

-1,3

661,0

664,5

663,03)

  Statsskuldsräntor m.m.

8,8

6,4

2,4

42,2

39,4

42,2

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-2,2

5,6

-7,8

4,8

8,8

-1,4

    varav överföring från
    AP-fonden

-3,2

-3,2

0,1

-13,5

-13,7

-13,4

Inkomster

45,6

49,5

-3,9

661,6

663,6

700,9

Budgetsaldo

-23,8

-26,6

2,8

-46,4

-49,1

-2,9

BP 03:4 = ESV:s Budgetprognos 2003:4 (2003-12-09), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0,4 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter blev i december 69,4 mdkr, vilket är 6,7 mdkr lägre än prognostiserat. Främst beror detta på en överskattning av utfallet på den kassamässiga korrigeringsposten.Inkomsterna blev i december 45,6 mdkr, vilket är 3,9 mdkr lägre än prognosen.Information lämnas av:
Jonas Larsson(utgifter), tel 08-690 43 66, e-post jonas.larsson@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12, e-post jorgen.hansson@esv.se
Kristina Olsson (prognoser), tel 08-690 45 19, e-post kristina.olsson@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2003:4) publicerades den 9 december 2003. Nästa budgetprognos (BP 2004:1) publiceras den 2 april 2004.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]