200312

Statsbudgetens månadsutfall
December 2003


Nr: 2003:12, 30 januari 2004

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Kommentarer till större avvikelser

Budgetsaldo
Statens budgetsaldo för december månad blev -23,8 miljarder kronor (underskott), vilket är 2,8 miljarder kronor mindre än i ESV:s prognos. I detta ingår en korrigering på -0,5 miljarder kronor avseende budgetsaldot för mars varför det skiljer sig från Riksgäldskontorets officiella saldo på -23,3 miljarder kronor. Årets budgetsaldot uppgår därmed till -46,4 miljarder kronor. Utfallet för budgetsaldot, vilket överensstämmer med statens lånebehov med omvänt tecken, är definitivt och påverkas inte av myndigheternas bokslutsjusteringar.

Utfallet på anslag och inkomsttitlar är preliminärt och kommer att förändras i samband med myndigheternas bokslut. Det preliminära utfallet jämförs med Budgetprognos 2003:4 som publicerades den 9 december 2003. I prognosen ingår utfall till och med oktober. Avvikelsen avser således november och december.


Utgifter
Statsbudgetens utgifter för december blev preliminärt 69,4 miljarder kronor, vilket är 6,7 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Det preliminära årsutfallet uppgick till 708 miljarder kronor, vilket är 4,7 miljarder kronor lägre än beräknat.

Det preliminära årsutfallet visar ett underskridande av utgiftstaket med 4,5 miljarder kronor. Dock väntas utfall på cirka 1,6 miljarder kronor tillkomma, vilket skulle innebära en marginal till taket på 2,9 miljarder kronor.

Nedan följer en kort beskrivning av de största avvikelserna per utgiftsområde. Därefter kommenteras den kassamässiga korrigeringen och Riksgäldskontorets nettoutlåning.

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet
Utgifterna blev i december 1,0 miljard kronor högre än prognosen, vilket utjämnar det låga utfallet från föregående månad. Ackumulerat är utgifterna i nivå med prognosen.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Utgifterna i december blev 0,1 miljarder kronor högre än prognostiserat. Avvikelsen kan främst hänföras till anslaget Biståndsverksamhet vars utfall blev 0,1 miljarder kronor högre än prognostiserat. De ackumulerade utgifterna blev 0,7 miljarder kronor lägre än prognostiserat och det är även här anslaget Biståndsverksamhet som står för den största avvikelsen (-0,6 mdkr), främst till följd av svårigheter med att få ut betalningar i tid.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Utgifterna uppgick till 10,6 miljarder kronor, vilket är 0,3 miljarder kronor högre än beräknat. Utgifterna på anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 4,1 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor högre än prognosen. Av ökningen hänför sig 0,1 miljarder kronor till anslagsposten Sjukpenning. Antalet personer som erhöll sjukpenning under december var 305 295. Utgifterna på anslaget Allmänna försäkringskassor blev 0,7 miljarder kronor. Det är 0,1 miljarder kronor högre än prognosen.

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Utgifterna i december uppgick till 5,5 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än beräknat. Den ackumulerade avvikelsen uppgår till -0,1 miljarder kronor. Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd blev 0,1 miljarder kronor högre än beräknat för månaden och ackumulerat. Anledningen till att utgifterna för arbetslöshetsersättning 2003 översteg prognosen är att antalet arbetslösa blev 2 000 fler än beräknat. Lönegarantiersättningen blev ackumulerat 0,1 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Sannolikt beror detta på ett färre antal anställda i konkursdrabbade företag i år än beräknat och/eller lägre lönenivåer för de anställda. Vidare var återbetalningsgraden högre än föregående år.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
För december månad blev utgifterna 3,0 miljarder kronor, vilket är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. De ackumulerade utgifterna är 0,2 miljarder kronor lägre än prognosen. CSN har under förvaltningsanslaget lagt in en korrigeringspost denna månad, vilket förklarar en stor del av differensen mot prognosen under december. Utöver detta har Skolverket flyttat en utbetalning till år 2004 som gäller anslaget Statligt stöd till utbildning av vuxna.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Utgifterna i december uppgick till 3,2 miljarder kronor och blev därmed 0,1 miljarder kronor högre än prognostiserat. De ackumulerade utgifterna blev 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Luftfartsverket och Sjöfartsverket har av olika anledningar misslyckats med inrapporteringen. Till följd av detta är utgifterna minst 0,1 miljarder kronor för låga i december och ackumulerat. De ackumulerade utgifterna på anslaget Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk kommer att justeras ned med cirka 0,1 miljarder kronor medan anslaget Driftbidrag till kommunala flygplatser kommer justeras upp med 0,1 miljarder kronor. Sjöfartsverkets bidragsanslag kommer sammanlagt att öka med 0,1 miljarder kronor.

Utgifterna på Vägverkets anslag för väghållning blev 0,1 miljarder kronor högre än beräknat för månaden medan de ackumulerade utgifterna blev 0,1 miljarder kronor lägre. Anslagsbelastningen beräknas dock öka med ytterligare 0,1-0,2 miljarder kronor innan årsbokslutet.

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m.
Utgifterna i december uppgick till 1,5 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre än beräknat. De största avvikelserna mot prognosen återfinns under anslagen Åtgärder för landsbygdens miljö (-0,2 mdkr och ackumulerat -0,1 mdkr) och Från EG-budgeten finansierade åtgärder (-0,4 mdkr och ackumulerat -0,1 mdkr). Utgifterna har blivit lägre än prognosen dels på grund av månadsfördelningen och dels på grund av att alla utbetalningar inte hann verkställas innan årsskiftet. Eftersom det rör sig om olika stöd som ska betalas ut till ett stort antal lantbrukare är det svårt att prognostisera handläggningstiden.

Utgifterna på anslaget Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter blev 0,2 miljarder kronor lägre än beräknat för månaden och ackumulerat 0,3 miljarder kronor lägre. Jordbruksverket beräknar dock att ytterligare cirka 0,3 miljarder kronor kommer att belasta anslaget innan bokslutet.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m. m.
Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden. Utgifterna på detta anslag blev 8,8 miljarder kronor, vilket är 2,4 miljarder kronor högre än beräknat. Därav avser drygt hälften valutaförluster och ränteutgifter på lån i utländska valutor. Dessa utgifter blev högre främst till följd av förändrade utländska räntor och valutakurser. Resterande del avser ränteutgifter på lån i svenska kronor, vilka blev högre beroende på lägre inkomster av överkurser än beräknat. Detta till följd av något högre marknadsräntor och att andra obligationer än väntat emitterades (med lägre kupongränta).

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen
Avgiften till EU blev i december 1,8 miljarder kronor lägre än beräknat. Anledningen till detta var att regeringen i november beslutade att EU-avgiften för december på 3,2 miljarder kronor skulle senareläggas. Enligt ESV fanns det ett utrymme på 2,5 miljarder kronor till utgiftstaket, vilket ESV beräknade skulle betalas in i december 2003. Detta skulle innebära att endast 0,7 miljarder kronor skulle flyttas till 2004. Dock senarelades 2,5 miljarder kronor och därmed uppstod en avvikelse mot prognosen.

Kassamässig korrigering
Utfallet blev 3,1 miljarder kronor, vilket är 11,6 miljarder kronor lägre än beräknat. Huvudförklaringen till avvikelsen är att den av ESV prognostiserade regleringen av den s.k. kommunkontoskulden inte har gjorts. Regleringen beräknades ske genom en betalning från statsverkets checkräkning till RGK:s checkräkning, således utan effekt på lånebehovet. Därmed har det uppstått en differens på den kassamässiga korrigeringsposten på -5,2 miljarder kronor.

Anslagsbelastningen av EU-avgiften i december blev 1,0 miljarder kronor. Utbetalningen till EU var under motsvarande period 3,5 miljarder kronor. Differensen (2,5 mdkr) skapar en kassamässig korrigering på motsvarande belopp. I prognosen beräknades den kassamässiga korrigeringen till 0,7 miljarder kronor. Skillnaden mellan utfallet och prognosen blir således 1,8 miljarder.

Ränteperiodiseringen blev 1,3 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än prognostiserat. Utfallet för inlösen och räntebetalning för bostadsobligationer från AP-fonden blev -3,2 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor högre än beräknat.

November månads lånebehov var känt när budgetprognos 4 presenterades. Skillnaden mot prognosen för november lades därför in som en kassamässig korrigeringspost. Motsvarande differens med omvänt tecken lades in för december. Detta förklarar en stor del (4,7 mdkr) av den återstående differensen i december.

Riksgäldskontorets nettoutlåning
Utfallet för RGK:s nettoutlåning blev -5,3 miljarder kronor, vilket är 3,8 miljarder kronor högre än beräknat. Av utfallet i december utgörs -1,0 miljarder kronor av en ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). Huvudförklaringen till avvikelsen är att regleringen av den s.k. kommunkontoskulden inte gjordes i december som beräknat. (Se kassamässig korrigering.) Därmed uppstod en differens på nettoutlåningen på 5,2 miljarder kronor. Vidare har det uppstått differenser mot prognosen till följd av att Jernhusen AB oväntat amorterat 3 miljarder kronor av sitt lån i RGK och att SJ AB som i december fick ett kapitaltillskott från regeringen på 1,6 miljarder kronor vid årsskiftet ännu inte tagit ut medlen från RGK. I övrigt uppgår differensen till 3,2 miljarder kronor och beror på många mindre flöden(Differens exkl. räntekonton 4,2 miljarder kronor). Den ackumulerade avvikelsen för nettoutlåningen är 2,9 miljarder kronor och huvudförklaringarna för december gäller även den ackumulerade avvikelsen.

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten
Pensionsutbetalningarna från AP-fonden uppgick till 13,2 miljarder kronor i december. Ersättningen för administration till Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna uppgick till 0,1 miljarder kronor. De beräknade kostnaderna för AP-fondernas administration (1,1 mdkr) har ännu inte redovisats. Utfallet för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten beräknas således uppgå till 14,3 miljarder kronor i december.


Inkomster
Inkomsterna uppgick till 45,6 miljarder kronor i december, vilket är 3,9 miljarder kronor lägre än ESV:s prognos. De ackumulerade inkomsterna för 2003 uppgick till 661,6 miljarder kronor, vilket är 1,9 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Nedan presenteras de största avvikelserna för december.

Betalningsdifferenser, skattekonto
I denna inkomsthuvudgrupp redovisas bland annat skillnaden mellan inbetalningar på skattekontot och debiteringar enligt skattedeklarationerna, som avser mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Uppbördsförluster medför en negativ betalningsdifferens. När en kompletteringsinbetalning görs medför detta en positiv betalningsdifferens. Vid debiteringen av den slutliga skatten uppstår en motsvarande negativ betalningsdifferens om kompletteringsbetalningar gjorts tidigare. Debiterad ej betald slutlig skatt medför en negativ betalningsdifferens.

För december månad blev betalningsdifferensen -10,7 miljarder kronor, vilket är 4,3 miljarder kronor lägre än prognosen. Högre utbetalningar av överskott, lägre inbetalningar för att täcka underskott och lägre kompletteringsbetalningar i slutet av 2003 har påverkat betalningsdifferensen i negativ riktning.

Mervärdesskatt
Nettoinkomsterna av mervärdesskatt blev 1,0 miljarder kronor lägre än beräknat för december månad. Den största avvikelsen återfinns under inkomstundertiteln Debiterad mervärdesskatt att betala vars utfall blev 1,0 miljarder kronor lägre än prognosen. För inkomstundertiteln Inbetalning av mervärdesskatt till Tullverket blev utfallet 0,4 miljarder kronor högre än prognosen.Det statliga utgiftstaket
Utgiftstaket för staten för 2003 är fastställt till 822 miljarder kronor. Den nya taknivån är 1,2 procent högre än taket för 2002. Utgifterna under taket uppgick i december preliminärt till 76,1 miljarder kronor, vilket är 2,3 miljarder kronor lägre än ESV:s prognos. Den främsta orsaken till avvikelsen mot prognosen är att en större del än beräknat av 2003 års EU-avgift senarelagts till januari 2004. Årsutfallet uppgick preliminärt till 817,5 miljarder kronor, vilket är ett underskridande av utgiftstaket med 4,5 miljarder kronor. Efter kontakter med vissa myndigheter har en bedömning gjorts av hur mycket mer utfall som kan tänkas inrapporteras för vissa anslag. Detta tillkommande utfall har beräknats till 1,6 miljarder kronor. Detta innebär ett väntat årsutfall på 819,1 miljarder kronor för de takbegränsade utgifterna. Med ett utgiftstak och en årsprognos på 822 miljarder kronor skulle marginalen till taket och avvikelsen mot prognosen därmed bli 2,9 miljarder kronor. Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten omfattas av taket. Detta ställs i nedanstående tabell mot Ekonomistyrningsverkets senaste prognos och utfall t.o.m. december 2003.Ackumulerade utgifter och utgiftstak för staten år 2003, mdkr

 

SB inkl. TB

BP 03:4

Utfall
jan-dec

Utfall rullande 12 månader

Statsbudgetens totala utgifter

703,8

712,7

708,0

708,0

Utgifter på statsbudgeten som inte omfattas av utgiftstaket

53,1

48,2

47,0

47,0

   Statsskuldsräntor

42,2

39,4

42,2

42,2

   Myndigheters m.fl. in- och utlåning i RGK, netto1)

-1,4

8,8

4,8

4,8

Utgifter på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket

663,02)

664,5

661,0

661,0

Ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten

156,0

157,5

156,5

156,5

Budgeteringsmarginal / prognos

51,0

48,0

 

 

Utgiftstak för staten jämfört med prognos / utfall

870

822,0

817,5

 

1) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost.
2) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0,4 mdkr.
De takbegränsade utgifterna i statsbudgeten och ålderspensionssystemet har månadsfördelats enligt fördelningen i ESV:s första månadsfördelade prognos avseende 2003 (BP 2002:4).
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]