Statsbudgetens månadsutfall
November 2003


Nr: 2003:11, 23 december 2003

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2003, mnkr

Utfall

BP 03:4

Avvikelse

Ack. utfall

BP 03:4

SB inkl. TB

nov

nov

nov

jan-nov

2003

2003

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

469

529

-60

6 685

7 480

7 689

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

600

661

-61

8 013

9 061

9 148

3

Skatt, tull och exekution

619

638

-19

7 402

8 312

8 267

4

Rättsväsendet

1 804

1 967

- 163

22 732

25 552

24 958

5

Internationell samverkan

29

53

-24

1 080

1 171

1 285

6

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

4 792

5 820

-1 028

37 422

45 134

44 702

7

Internationellt bistånd

1 203

1 933

- 729

13 439

16 580

17 065

8

Invandrare och flyktingar

531

570

-39

7 064

7 837

7 357

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2 849

2 880

-31

30 844

33 997

34 032

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

9 802

9 939

- 137

110 846

121 241

118 565

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

4 338

4 230

109

47 623

51 817

52 547

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

4 348

4 387

-39

47 876

52 300

52 419

13

Arbetsmarknad

5 056

5 212

- 156

58 767

64 295

63 857

14

Arbetsliv

76

80

-4

1 000

1 119

1 157

15

Studiestöd

1 423

1 398

25

18 624

19 886

21 060

16

Utbildning och universitetsforskning

2 727

2 732

-5

38 981

42 210

42 387

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

336

322

14

7 987

8 347

8 378

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

715

696

20

8 130

8 783

9 357

19

Regional utveckling

325

302

23

3 211

3 906

3 601

20

Allmän miljö- och naturvård

214

220

-6

2 482

2 738

3 212

21

Energi

104

173

-69

1 572

1 886

1 687

22

Kommunikationer

2 036

2 325

- 289

21 761

25 105

25 361

23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

1 040

632

409

7 861

9 755

10 287

24

Näringsliv

318

234

85

2 914

3 316

3 435

25

Allmänna bidrag till kommuner

5 986

5 957

29

66 520

72 464

71 018

26

Statsskuldsräntor m.m.

179

- 158

338

33 364

39 442

42 150

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

2 716

2 708

8

17 384

20 160

23 695

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

370

Summa utgiftsområden

54 636

56 436

-1 801

631 584

703 894

709 047

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

54 456

56 595

-2 138

598 220

664 452

666 897

Kassamässig korrigering

41

-4 650

4 691

-10 327

- 370

-13 400

  varav överföring från
  AP-fonden

0

0

0

-10 360

-13 674

-13 400

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-1 110

- 225

- 885

17 363

9 175

12 047

Totala utgifter

53 566

51 561

2 005

638 619

712 699

707 694

Not:BP 03:4 = ESV:s Budgetprognos 2003:4 (2003-12-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]