Statsbudgetens månadsutfall
November 2003


Nr: 2003:11, 23 december 2003

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2003:4]


Budgetsaldot för november blev -0,3 mdkr (underskott) vilket överensstämmer med ESVs prognos.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 2,1 mdkr lägre än prognosen. Orsaken är främst lägre utgifter än beräknat för försvaret och internationellt bistånd.

November månads utfall, mdkr

Utfall
nov

BP 03:4
nov

Avvikelse
nov

Ack. utfall
jan-nov

BP 03:4
2003

SB inkl. TB

Utgifter

53,6

51,6

2,0

638,6

712,7

707,7

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

54,5

56,6

-2,1

598,2

664,5

666,93)

  Statsskuldsräntor m.m.

0,2

-0,2

0,3

33,4

39,4

42,2

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-1,1

-4,9

3,8

7,0

8,8

-1,4

    varav överföring från
    AP-fonden

0,0

0,0

0,0

-10,4

-13,7

-13,4

Inkomster

53,3

51,3

2,0

616,1

663,6

700,9

Budgetsaldo

-0,3

-0,3

0,0

-22,6

-49,1

-6,8

BP 03:4 = ESV:s Budgetprognos 2003:4 (2003-12-09), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0,4 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter blev i november 53,6 mdkr, vilket är 2 mdkr högre än prognostiserat.Inkomsterna blev i november 53,3 mdkr, vilket är 2,0 mdkr högre än prognosen. Det beror främst på betalningsdifferenser,skattekonto.Information lämnas av:
Anna-Karin Dahlén (utgifter), tel 08-690 43 47, e-post anna-karin.dahlen@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12, e-post jorgen.hansson@esv.se
Kristina Olsson (prognoser), tel 08-690 45 19, e-post kristina.olsson@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post ingemar.harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2003:4) publicerades den 9 december 2003. Nästa budgetprognos (BP 2004:1) publiceras i början av april 2004.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]