Statsbudgetens månadsutfall
Oktober 2003


Nr: 2003:10, 28 november 2003

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2003, mnkr

Utfall

BP 03:2

Avvikelse

Ack. utfall

BP 03:2

SB inkl. TB

okt

okt

okt

jan-okt

2003

2003

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

729

700

29

6 216

7 622

7 689

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

873

896

-23

7 413

9 045

9 092

3

Skatt, tull och exekution

629

625

3

6 783

8 313

8 267

4

Rättsväsendet

1 936

1 897

39

20 928

25 406

24 958

5

Internationell samverkan

45

58

-13

1 051

1 237

1 285

6

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

3 523

5 229

-1 706

32 629

45 184

44 702

7

Internationellt bistånd

1 074

1 482

- 408

12 236

16 742

17 065

8

Invandrare och flyktingar

782

753

29

6 533

7 965

7 510

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3 082

3 198

- 116

27 995

34 296

34 031

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

10 183

9 811

373

101 044

120 192

118 560

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

4 221

4 272

-50

43 285

51 785

52 547

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

4 329

4 407

-78

43 528

52 484

52 419

13

Arbetsmarknad

5 437

5 338

99

53 711

64 323

63 857

14

Arbetsliv

70

75

-5

923

1 127

1 157

15

Studiestöd

2 880

2 824

56

17 201

19 904

21 060

16

Utbildning och universitetsforskning

2 814

2 710

105

36 254

41 925

42 387

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

1 405

1 424

-19

7 651

8 355

8 378

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

677

729

-51

7 414

8 871

9 357

19

Regional utveckling

306

236

70

2 885

3 668

3 601

20

Allmän miljö- och naturvård

146

183

-36

2 268

2 752

3 212

21

Energi

166

146

20

1 468

1 911

1 687

22

Kommunikationer

2 546

2 433

113

19 725

25 190

25 361

23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

1 004

797

207

6 821

9 714

10 287

24

Näringsliv

219

347

- 128

2 596

3 325

3 435

25

Allmänna bidrag till kommuner

5 877

5 884

-7

60 534

72 454

71 018

26

Statsskuldsräntor m.m.

2 165

1 767

397

33 184

41 635

42 150

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

684

1 862

-1 178

14 669

20 728

23 695

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

370

Summa utgiftsområden

57 804

60 084

-2 280

576 948

706 153

709 138

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

55 639

58 316

-2 677

543 764

664 518

666 988

Kassamässig korrigering

-3 078

-2 326

- 752

-10 368

-1 090

-13 400

  varav överföring från
  AP-fonden

-1 169

-1 126

-43

-10 360

-13 652

-13 400

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-1 450

-1 365

-85

18 473

10 715

12 047

Totala utgifter

53 276

56 393

-3 117

585 053

715 778

707 785

Not:BP 03:2 = ESV:s Budgetprognos 2003:2 (2003-09-09), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]