Statsbudgetens månadsutfall
Oktober 2003


Nr: 2003:10, 28 november 2003

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2003:2/3]


Budgetsaldot för oktober blev -5,3 mdkr (underskott) vilket överensstämmer med ESVs prognos.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 2,7 mdkr lägre än prognosen. Orsaken är främst lägre utgifter än beräknat på utgiftsområdena Försvar samt beredskap mot sårbarhet (-1,7 mdkr) och Avgiften till den Europeiska gemenskapen (-1,2 mdkr).

Oktober månads utfall, mdkr

Utfall
okt

BP 03:2
okt

Avvikelse
okt

Ack. utfall
jan-okt

BP 03:2
2003

SB inkl. TB

Utgifter

53,3

56,4

-3,1

585,1

715,8

707,8

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

55,6

58,3

-2,7

543,8

664,5

667,03)

  Statsskuldsräntor m.m.

2,2

1,8

0,4

33,2

41,6

42,2

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-4,5

-3,7

-0,8

8,1

9,6

-1,4

    varav överföring från
    AP-fonden

-1,2

-1,1

0,0

-10,4

-13,7

-13,4

Inkomster

48,0

51,1

-3,0

562,8

677,9

700,9

Budgetsaldo

-5,3

-5,3

0,1

-22,3

-37,9

-6,8

BP 03:2 = ESV:s Budgetprognos 2003:2 (2003-09-09), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0,4 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter blev i oktober 53,3 mdkr, vilket är 3,1 mdkr lägre än prognosen. Förutom lägre utgifter för försvaret och lägre avgift till den Europeiska gemenskapen blev även den kassamässiga korrigeringsposten lägre än väntat (-0,8 mdkr).Inkomsterna blev i oktober 48,0 mdkr, vilket är 3,0 mdkr lägre än prognosen. Det beror främst på större nedsättningar av skatter än beräknat.Information lämnas av:
Jonas Larsson(utgifter), tel 08-690 43 66, e-post Jonas.Larsson@esv.se
Ann-Sofie Andersson(inkomster), tel 08-690 44 27, e-post Ann-Sofie.Andersson@esv.se
Josefin Ask-Ankner (prognoser), tel 08-690 44 11, e-post Josefin.Ask-Ankner@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post Ingemar.Harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2003:2/3) publicerades den 9 september 2003. Nästa budgetprognos (BP 2003:4) publiceras den 9 december 2003.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]