200310

Statsbudgetens månadsutfall
Oktober 2003


Nr: 2003:10, 28 november 2003

[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Kommentarer till större avvikelser

Budgetsaldo
Statens budgetsaldo för oktober månad blev -5,3 miljarder kronor vilket överensstämmer med ESV:s prognos. Det ackumulerade budgetsaldot uppgår därmed till -22,3 miljarder kronor.

Utfallet jämförs med Budgetprognos 2003:2/3 som publicerades den 9 september 2003. I prognosen ingår utfall till och med juli. Den ackumulerade avvikelsen avser således augusti, september och oktober.


Utgifter
Statsbudgetens utgifter för oktober blev 53,3 miljarder kronor, vilket var 3,1 miljarder kronor lägre än prognostiserat. Orsaken är främst lägre försvarsutgifter och lägre avgift till den Europeiska gemenskapen.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 2,7 miljarder kronor lägre än beräknat.

Nedan följer en kort beskrivning av de största avvikelserna per utgiftsområde. Därefter kommenteras den kassamässiga korrigeringen och Riksgäldskontorets nettoutlåning.

Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet
Utfallet för utgiftsområdet blev betydligt lägre än prognostiserat för månaden med en avvikelse på -1,7 mdkr. Det är främst materialanslaget som förklarar avvikelsen (-1,4 mdkr). Resterande del av avvikelsen utgörs till största delen av anslaget för civilt försvar (-0,2 mdkr). Det ackumulerade utfallet är 32,6 mdkr, vilket är 2,0 mdkr lägre än beräknat. Största avvikelserna från prognos finns på anslagen för materiel (-1,6 mdkr), förband (-0,2 mdkr) samt civilt försvar (-0,2 mdkr). Avvikelserna bedöms i huvudsak bero på att den månadsfördelade prognosen inte överensstämmer med utfallet vilket innebär att försvarsutgifterna blir högre kommande två månader.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Utfallet för utgiftsområdet blev 1,1 mdkr i oktober vilket är 0,4 mdkr lägre än prognostiserat. Ackumulerat uppgår avvikelsen till -0,6 mdkr. Det är anslaget Biståndsverksamhet som står för den största avvikelsen för såväl oktober (-0,4 mdkr) som ackumulerat (-0,6 mdkr). Det handlar främst om förskjutningar av utbetalningar i förhållande till månadsprognoserna och berör främst anslagsposten Bilateralt utvecklingssamarbete.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Utfallet för utgiftsområdet uppgick till 10,2 mdkr, vilket är 0,4 mdkr högre än beräknat. Ackumulerat är avvikelsen 1 mdkr.

Utfallet för anslaget Aktivitets- och sjukersättning blev 5,2 mdkr, vilket är 0,3 mdkr högre än prognosen. Den ackumulerade avvikelsen för detta anslag är 0,5 mdkr. Aktivitets- och sjukersättning (tidigare förtidspension) omfattar nu 502 300 personer, vilket är mer beräknat.

Utfallet på anslaget Sjukpenning och rehabilitering m.m. uppgick till 3,9 mdkr, vilket är 0,1 mdkr högre än prognosen. Det är dock 0,1 mdkr lägre än utfallet för oktober 2002. Under oktober 2003 utbetalades ersättning i form av sjukpenning till 301 000 personer, vilket är 22 000 färre än under oktober förra året. De längre sjukfallen ligger dock på en fortsatt hög nivå. Kostnaderna för sjukpenning under januari-oktober 2003 uppgick till 37,8 mdkr, vilket är en utgiftsökning med 0,1 mdkr eller 0,3 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske m.m.
Utfallet i september blev 0,2 mdkr högre än beräknat. Högre utfall återfinns framförallt under de båda anslagen Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (0,1 mdkr) och Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (0,1 mdkr). Det ackumulerade utfallet till och med oktober uppgick till 6,8 mdkr vilket var 0,1 mdkr högre än beräknat. I huvudsak beror avvikelsen på en felaktig månadsfördelning av prognosen.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Utgiftsområdet består nästan uteslutande av anslaget Räntor på statsskulden. Utfallet på detta anslag blev 2,2 mdkr, vilket var 0,4 mdkr högre än beräknat. Den ackumulerade avvikelsen är därmed -0,9 mdkr.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen
Avgiften till EU blev i oktober 1,2 mdkr lägre än ESV:s prognos. Avvikelsen beror på att prognosen för EU-avgiften sänktes vid senaste prognostillfället till följd av en lägre tillväxt i Europa än tidigare beräknat. Sänkningen av avgiften drogs sedan av på oktoberutfallet, medan det i prognosen gjordes en mindre sänkning av månadsavgifterna för årets kvarvarande månader.

Kassamässig korrigering
Utfallet blev -3,1 mdkr, vilket var 0,8 mdkr lägre än beräknat. Ränteperiodiseringen blev -1,3 mdkr, vilket var 0,1 mdkr lägre än beräknat.

Riksgäldskontorets nettoutlåning
Utfallet för RGK:s nettoutlåning blev -1,5 mdkr, vilket var 0,1 mdkr lägre än beräknat.

Av utfallet i oktober utgörs -0,5 mdkr av en icke prognostiserad ökad inlåning på myndigheternas räntekonton och övriga räntebelagda konton (netto). Exklusive räntekontona blev oktober månads utfall för nettoutlåningen 0,4 mdkr högre än beräknat. Den ackumulerade avvikelsen för nettoutlåningen exklusive räntekontona är 0,2 mdkr.


Inkomster
För oktober månad blev inkomsterna 48,0 mdkr, vilket är 3,0 mdkr lägre än ESV:s Budgetprognos 2003:2/3. Det ackumulerade utfallet är 11,3 mdkr lägre än beräknat.

Nedsättning av skatter
I denna inkomsthuvudgrupp redovisas nedsättningar av skatter genom kreditering av skattekonto. För oktober uppgick Nedsättningar av skatter totalt till 3,6 mdkr. I prognosen beräknades nedsättningarna uppgå till 1,2 mdkr. Dessa blev således 2,4 mdkr större än beräknat. Avvikelsen hänför sig främst till inkomsttiteln 1716 Nedsättning, sysselsättningsstöd till kommuner och landsting. Inkomsttiteln infördes den 1 januari 2003 för redovisning av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting (SFS 2002:366). Stödet består av ett generellt sysselsättningsstöd och ett nyanställningsstöd. Ansökan om generellt sysselsättningsstöd för 2003 och nyanställningsstöd för 2002 lämnades till RSV under september 2003. Utfallet på denna inkomsttitel blev -3,3 mdkr i oktober (prognosen var -0,8 mdkr). Avvikelsen blev således -2,5 mdkr. Den beror dels på en tidigareläggning av nedsättningarna, dels på att de blivit större än beräknat. Samtliga nedsättningar under 2003 har redovisats i september och oktober. Det totala utfallet uppgår till -5,1 mdkr och prognosen till -3,8 mdkr för 2003. Det är nyanställningsstödet som blivit större än beräknat.

Betalningsdifferenser, skattekonto
I denna inkomsthuvudgrupp redovisas bland annat skillnaden mellan inbetalningar på skattekontot och debiteringar enligt skattedeklarationerna, som avser mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Uppbördsförluster medför en negativ betalningsdifferens. Kompletteringsbetalningar medför en positiv betalningsdifferens. Vid debiteringen av den slutliga skatten uppstår en motsvarande negativ betalningsdifferens om kompletteringsbetalningar gjorts tidigare. För oktober månad blev betalningsdifferensen 1,6 mdkr. Prognosen var 0,9 mdkr. Utfallet blev således 0,7 mdkr högre än prognosen. Den ackumulerade avvikelsen är -1,8 mdkr.

Fysiska personers inkomstskatt
Nettoinkomsten av fysiska personers inkomstskatt blev -1,4 mdkr, vilket är 0,6 mdkr lägre än beräknat. Den preliminära A-skatten uppgick till 38,2 mdkr, vilket är 0,4 mdkr lägre än prognosen. Debiterad slutlig skatt minus preliminär skatt blev -0,1 mdkr, vilket är 0,3 mdkr lägre än prognosen. Det lägre utfallet beror på omprövningsbeslut. Den ackumulerade avvikelsen för inkomsttiteln är -2,0 mdkr varav -1,0 mdkr avser den preliminära A-skatten och -1,1 mdkr avser debiterad slutlig skatt minus preliminär skatt.

Juridiska personers inkomstskatt
Nettoinkomsterna av juridiska personers inkomstskatt blev 6,4 mdkr, vilket är 0,2 mdkr lägre än beräknat. Debiterad preliminär skatt blev 6,6 mdkr, vilket är 0,3 mdkr lägre än prognostiserat. Det lägre utfallet beror på större jämkningar än beräknat. Debiterad slutlig skatt minus preliminär skatt blev -0,2 mdkr, vilket är 0,2 mdkr högre än beräknat. Den ackumulerade avvikelsen är -1,9 mdkr varav -2,2 mdkr hänför sig till debiterad preliminär skatt.


Det statliga utgiftstaket
Utgiftstaket för staten 2003 är fastställt till 822 miljarder kronor. Den nya taknivån är 1,2 procent högre än taket för 2002. I oktober blev utgifterna under taket 68,8 miljarder kronor. Sett över en rullande tolvmånadersperiod har utgifterna ökat med 0,7 procent. Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten omfattas av taket. Detta ställs i nedanstående tabell mot Ekonomistyrningsverkets senaste prognos och utfall t.o.m. september 2003.


Ackumulerade utgifter och utgiftstak för staten år 2003, mdkr

 

SB inkl. TB

BP 03:2

Utfall
jan-okt

Utfall rullande 12 månader

Statsbudgetens totala utgifter

707,8

715,8

585,1

728,3

Utgifter på statsbudgeten som inte omfattas av utgiftstaket

53,1

51,3

41,3

55,1

   Statsskuldsräntor

42,2

41,6

33,2

43,8

   Myndigheters m.fl. in- och utlåning i RGK, netto1)

-1,4

9,6

8,1

11,3

Utgifter på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket

667,02)

664,5

543,8

673,2

Ålderspensionssystemet utanför statsbudgeten

156,0

157,5

130,1

156,9

Budgeteringsmarginal / prognos

47,0

48,0

 

 

Utgiftstak för staten jämfört med prognos / utfall

870

822,0

673,9

 

1) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost.
2) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0,4 mdkr.
De takbegränsade utgifterna i statsbudgeten och ålderspensionssystemet har månadsfördelats enligt fördelningen i ESV:s första månadsfördelade prognos avseende 2003 (BP 2002:4).
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]   [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]