Statsbudgetens månadsutfall
Januari 2003


Nr: 2003:1, 28 februari 2003

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2002:4]


Budgetsaldot för januari månad blev
-32,0 mdkr (underskott) jämfört med prognostiserat
-24,3 mdkr.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 1,5 mdkr lägre än prognosen.

Januari månads utfall, mdkr

Utfall
jan

BP 02:4
jan

Avvikelse
jan

Ack. utfall
jan

BP 02:4
2003

SB inkl. TB

Utgifter

87,4

80,2

7,2

87,4

729,1

715,2

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

53,0

54,5

-1,5

53,0

675,1

662,13)

  Statsskuldsräntor m.m.

7,7

5,6

2,1

7,7

52,0

54,4

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

26,7

20,1

6,6

26,7

2,0

-1,4

    varav överföring från
    AP-fonden

-0,3

-0,3

0,0

-0,3

-13,4

-13,4

Inkomster

55,4

55,8

-0,5

55,4

688,6

700,9

Budgetsaldo

-32,0

-24,3

-7,7

-32,0

-40,5

-14,3

BP 02:4 = ESV:s Budgetprognos 2002:4 (2002-12-17), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 0,4 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter uppgick i januari till 87,4 mdkr, vilket är 7,2 mdkr högre än prognosen.
Inkomsterna uppgick till 55,4 mdkr, vilket är 0,5 mdkr lägre än prognosen.Information lämnas av:
Jonas Larsson (utgifter), tel 08-690 43 66, e-post Jonas.Larsson@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12, e-post Jorgen.Hansson@esv.se
Anna-Karin Dahlén (prognoser), tel 08-690 43 47, e-post Anna-Karin.Dahlen@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post Ingemar.Harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2002:4) publicerades den 17 december 2002. Nästa budgetprognos (BP 2003:1) publiceras den 8 april 2003.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]