Statsbudgetens månadsutfall
September 2002


Nr: 2002:9, 25 oktober 2002

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2002:3]


Budgetsaldot för september månad blev
-1,2 mdkr (underskott) jämfört med prognostiserat
-0,7 mdkr.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 1,7 mdkr lägre än prognosen.

September månads utfall, mdkr

Utfall
sep

BP 02:3
sep

Avvikelse
sep

Ack. utfall
jan-sep

BP 02:3
2002

SB inkl. TB

Utgifter

55,4

54,2

1,2

530,8

715,8

729,5

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

55,9

57,6

-1,7

471,7

655,9

665,73)

  Statsskuldsräntor m.m.

2,3

1,2

1,2

55,2

67,1

63,3

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-2,8

-4,6

1,8

3,9

-7,2

0,4

    varav överföring från
    AP-fonden

-4,6

-4,6

0,0

-7,3

-8,8

-8,7

Inkomster

54,2

53,4

0,7

571,2

723,6

732,7

Budgetsaldo

-1,2

-0,7

-0,5

40,3

7,8

3,3

BP 02:3 = ESV:s Budgetprognos 2002:3 (2002-09-05), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 1,2 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter uppgick i september till 55,4 mdkr, vilket är 1,2 mdkr högre än prognosen.
Inkomsterna uppgick till 54,2 mdkr, vilket är 0,7 mdkr högre än prognosen.Information lämnas av:
Helene Diyabanza (utgifter), tel 08-690 43 54, e-post Helene.Diyabanza@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12, e-post Jorgen.Hansson@esv.se
Håkan Jönsson (prognoser), tel 08-690 43 87, e-post Hakan.Jonsson@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post Ingemar.Harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2002:3) publicerades den 5 september 2002. Nästa budgetprognos (BP 2002:4) publiceras den 17 december 2002.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]