Statsbudgetens månadsutfall
Augusti 2002


Nr: 2002:8, 27 september 2002

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2002, mnkr

Utfall

BP 02:3

Avvikelse

Ack. utfall

BP 02:3

SB inkl. TB

aug

aug

aug

jan-aug

2002

2002

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

401

486

-85

4 679

7 520

7 411

2

Samhällsekonomi och finansförvaltn.

842

868

-27

5 856

8 966

8 754

3

Skatt, tull och exekution

539

613

-75

5 192

8 109

8 059

4

Rättsväsendet

1 546

1 667

- 121

15 621

24 157

23 802

5

Internationell samverkan

87

120

-33

975

1 286

1 162

6

Totalförsvar

2 432

2 952

- 520

22 459

45 660

45 806

7

Internationellt bistånd

1 021

1 344

- 323

8 967

16 185

14 844

8

Invandrare och flyktingar

424

422

2

4 350

6 693

5 911

9

Hälsovård, sjukvård och omsorg

2 321

2 393

-72

20 417

31 541

31 412

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

9 156

9 428

- 272

74 607

113 517

110 861

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2 799

2 793

5

22 624

33 760

33 534

12

Ekonomisk trygghet för familjer

4 287

4 224

63

33 487

50 032

49 841

13

Arbetsmarknad

5 025

5 146

- 121

39 971

61 377

59 181

14

Arbetsliv

70

74

-4

735

1 063

1 052

15

Studiestöd

678

572

106

13 004

21 085

22 345

16

Utbildning o universitetsforskning

2 459

2 599

- 141

25 992

41 212

41 393

17

Kultur, medier, trossamfund o fritid

242

260

-19

5 694

8 094

8 105

18

Samhällsplanering, bostad o byggande

676

776

- 100

5 908

9 540

9 699

19

Regional utjämning och utveckling

202

254

-52

1 834

3 368

3 563

20

Allmän miljö- och naturvård

192

245

-53

1 617

2 882

3 127

21

Energi

137

154

-17

1 305

2 068

2 132

22

Kommunikationer

1 943

2 050

- 106

14 140

24 679

24 473

23

Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

453

471

-18

5 027

10 076

10 757

24

Näringsliv

153

211

-58

2 105

3 327

3 390

25

Allmänna bidrag till kommuner

8 407

8 414

-8

68 155

102 264

101 737

26

Statsskuldsräntor m.m.

5 763

4 668

1 095

52 882

67 063

63 327

27

Avgiften till EU

883

851

33

11 053

17 473

23 055

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

1 199

Summa utgiftsområden

53 138

54 058

- 921

468 653

722 994

719 934

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

47 375

49 390

-2 015

415 771

655 931

656 607

Kassamässig korrigering

4 311

929

3 382

-32 376

-43 838

-8 700

  varav överföring från
  AP-fonden

-72

-71

1

-2 305

-8 760

-8 700

Riksgäldskontorets nettoutlåning

-3 369

- 878

-2 491

39 144

36 653

9 126

Totala utgifter

54 079

54 109

-30

475 421

715 810

720 360

Not:BP 02:3 = ESV:s Budgetprognos 2002:3 (2002-09-05), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]