Statsbudgetens månadsutfall
Augusti 2002


Nr: 2002:8, 27 september 2002

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2002:3]


Budgetsaldot för augusti månad blev
-11,9 mdkr (underskott) jämfört med prognostiserat
-8,8 mdkr.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev 2,0 mdkr lägre än prognosen.

Augusti månads utfall, mdkr

Utfall
aug

BP 02:3
aug

Avvikelse
aug

Ack. utfall
jan-aug

BP 02:3
2002

SB inkl. TB

Utgifter

54,1

54,1

0,0

475,4

715,8

720,4

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

47,4

49,4

-2,0

415,8

655,9

656,63)

  Statsskuldsräntor m.m.

5,8

4,7

1,1

52,9

67,1

63,3

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

0,9

0,1

0,9

6,8

-7,2

0,4

    varav överföring från
    AP-fonden

-0,1

-0,1

0,0

-2,3

-8,8

-8,7

Inkomster

42,2

45,4

-3,2

517,0

723,6

732,7

Budgetsaldo

-11,9

-8,8

-3,1

41,6

7,8

12,4

BP 02:3 = ESV:s Budgetprognos 2002:3 (2002-09-05), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 1,2 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter uppgick i augusti till 54,1 mdkr, vilket överensstämmer med prognosen.
Inkomsterna uppgick till 42,2 mdkr, vilket är 3,2 mdkr lägre än prognosen.Information lämnas av:
Niklas Halén (utgifter), tel 08-690 44 67, e-post Niklas.Halen@esv.se
Jörgen Hansson (inkomster), tel 08-690 42 12, e-post Jorgen.Hansson@esv.se
Håkan Jönsson (prognoser), tel 08-690 43 87, e-post Hakan.Jonsson@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post Ingemar.Harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2002:3) publicerades den 5 september 2002. Nästa budgetprognos (BP 2002:4) publiceras den 17 december 2002.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]