Statsbudgetens månadsutfall
Juni 2002


Nr: 2002:6, 31 juli 2002

                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]


Specifikation av statsbudgetens utgifter år 2002, mnkr

Utfall

BP 02:2

Avvikelse

Ack. utfall

BP 02:2

SB inkl. TB

jun

jun

jun

jan-jun

2002

2002

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

702

801

-99

3 582

7 520

7 411

2

Samhällsekonomi och finansförvaltn.

865

882

-17

4 402

8 978

8 754

3

Skatt, tull och exekution

787

801

-14

3 956

8 089

8 059

4

Rättsväsendet

2 464

2 388

76

11 994

24 051

23 802

5

Internationell samverkan

215

222

-7

870

1 218

1 162

6

Totalförsvar

4 364

4 697

- 333

18 015

46 299

45 806

7

Internationellt bistånd

913

1 477

- 564

5 646

15 997

14 844

8

Invandrare och flyktingar

816

945

- 129

3 307

6 657

5 911

9

Hälsovård, sjukvård och omsorg

2 575

2 643

-69

15 405

31 443

31 412

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

9 723

9 513

210

56 192

112 962

110 861

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2 810

2 818

-7

16 996

33 766

33 534

12

Ekonomisk trygghet för familjer

4 207

4 205

2

25 001

49 935

49 841

13

Arbetsmarknad

4 898

5 129

- 230

29 785

62 859

59 181

14

Arbetsliv

166

109

56

603

1 026

1 052

15

Studiestöd

538

558

-21

10 855

21 285

22 345

16

Utbildning o universitetsforskning

3 287

3 195

92

19 279

41 183

41 393

17

Kultur, medier, trossamfund o fritid

270

276

-6

4 121

8 094

8 105

18

Samhällsplanering, bostad o byggande

514

730

- 216

4 568

9 346

9 699

19

Regional utjämning och utveckling

314

313

2

1 377

3 430

3 563

20

Allmän miljö- och naturvård

173

148

24

1 272

2 908

3 127

21

Energi

215

189

26

1 036

2 005

2 132

22

Kommunikationer

2 786

3 099

- 313

10 882

24 465

24 473

23

Jord- och skogsbruk, fiske m.m.

462

444

17

4 272

10 188

10 757

24

Näringsliv

444

466

-22

1 704

3 363

3 390

25

Allmänna bidrag till kommuner

8 633

8 410

223

51 314

101 967

101 737

26

Statsskuldsräntor m.m.

7 468

2 365

5 103

45 260

62 085

63 327

27

Avgiften till EU

1 866

1 539

327

9 634

18 619

23 055

Förändring av anslagsbehållningar

0

0

0

0

0

1 199

Summa utgiftsområden

62 475

58 363

4 111

361 327

719 739

719 934

Summa utgiftsområden exkl. räntor (uo26)

55 006

55 998

- 992

316 067

657 654

656 607

Kassamässig korrigering

-5 284

-2 276

-3 008

4 267

-2 355

-8 700

  varav överföring från
  AP-fonden

-1 124

-1 113

-11

-1 857

-8 725

-8 700

Riksgäldskontorets nettoutlåning

258

2 292

-2 034

2 099

-2 227

9 126

Totala utgifter

57 449

58 379

- 931

367 693

715 157

720 360

Not:BP 02:2 = ESV:s Budgetprognos 2002:2 (2002-06-06), SB=Statsbudget, TB=Tilläggsbudget


                   
[ Månadsutfall ]   [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation inkomster ]    [ Kommentarer ]