Statsbudgetens månadsutfall
Juni 2002


Nr: 2002:6, 31 juli 2002

[ Månadsutfall ]  [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [Kommentarer]
ESV:s senaste prognos
[BP 2002:2]


Budgetsaldot för juni månad blev preliminärt 21,1 mdkr (överskott) jämfört med prognostiserat
2,4 mdkr.

Utgifterna på statsbudgeten som omfattas av utgiftstaket blev preliminärt 1,0 mdkr lägre än prognosen.

Juni månads utfall, mdkr

Utfall
jun

BP 02:2
jun

Avvikelse
jun

Ack. utfall
jan-jun

BP 02:2
2002

SB inkl. TB

Utgifter

57,4

58,4

-0,9

367,7

715,2

720,4

  Utgiftsområden, exkl räntor 1)

55,0

56,0

-1,0

316,1

657,7

656,63)

  Statsskuldsräntor m.m.

7,5

2,4

5,1

45,3

62,1

63,3

  Myndigh. m.fl. in- och utlåning
  i RGK2)

-5,0

0,0

-5,0

6,4

-4,6

0,4

    varav överföring från
    AP-fonden

-1,1

-1,1

0,0

-1,9

-8,7

-8,7

Inkomster

78,5

60,8

17,7

416,9

725,7

732,7

Budgetsaldo

21,1

2,4

18,6

49,2

10,6

12,4

BP 02:2 = ESV:s Budgetprognos 2002:2 (2002-06-06), SB = Statsbudget, TB = Tilläggsbudget
1) Omfattas av det statliga utgiftstaket. 2) RGK:s nettoutlåning och en kassamässig korrigeringspost. 3) Inkl. beräknad minskning av anslagsbehållningar, 1,2 mdkr.


Statsbudgetens totala utgifter uppgick i juni preliminärt till 57,4 mdkr, vilket är 0,9 mdkr lägre än prognostiserat.
Inkomsterna uppgick preliminärt till 78,5 mdkr, vilket är 17,7 mdkr högre än prognosen. Avvikelsen beror i huvudsak på att Riksbankens extra inleverans på 20 mdkr betalades in i juni istället för i maj.Information lämnas av:
Niklas Halén (utgifter), tel 08-690 44 67, e-post Niklas.Halen@esv.se
Karin Edlund (inkomster), tel 08-690 45 67, e-post Karin.Edlund@esv.se
Alexandra Andersson-Stråberg (prognoser), tel 08-690 43 14, e-post alexandra.andersson-straberg@esv.se
Ingemar Härneskog (chef för statsredovisningsenheten), tel 08-690 43 90, e-post Ingemar.Harneskog@esv.se


ESV:s senaste budgetprognos (BP 2002:2) publicerades den 6 juni 2002. Nästa budgetprognos (BP 2002:03) publiceras den 5 september 2002.

Statsbudgetens månadsutfall publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationen samt publiceringsplan för innevarande år utges av Statsredovisningsenheten vid Ekonomistyrningsverket. På Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org tillkännages tre månader i förväg publiceringstidpunkter för Statsbudgetens månadsutfall, i enlighet med den speciella statistikutgivningsstandarden – SDDS.

[ Månadsutfall ] [ Specifikation utgifter ]  [ Specifikation Inkomster ]  [ Kommentarer ]